Golden Fourth Estated 2016
Free Public News Services Agency

View Total
18,335,146

Home /

ข้าราชการไทยไม่รู้จักสันโดษ โดย วสิษฐ เดชกุญชร

พลตำรวจเอกวสิษฐ เดชกุญชร คอลัมนิสต์นสพ.มติชนได้เขียนบทความเรื่อง ข้าราชการไทยไม่รู้จักสันโดษ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคมนี้ไว้ให้พิจารณาธรรมว่าด้วยสันโดษ 'กรณีรองนายกรัฐมนตรีผูกนาฬิการาคาเรือนละล้านและสวมแหวนเพชรเม็ดเขื่อง ซึ่งกำลังเป็นข่าวเกรียวกราวอยู่ในขณะนี้ เป็นตัวอย่างของการขาดสารรุปสันโดษ เป็นการปฏิบัติที่เกินอัตภาพ ฐานะหรือตำแหน่งของข้าราชการ การขาดสันโดษไม่ว่าข้อไหนก็ตามย่อมนำมาซึ่งโชคร้ายและความเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติยศอย่างที่กำลังเป็นและกำลังเห็นกันอยู่ในขณะนี้'

รู้ไว้ตอนนี้ อาจจะ...ไม่สายเกิน โดย พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ

ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ กรรมการ กสทช.ได้วิเคราะห์ผลกระทบ ปี 2018 ว่าเป็นปีแห่งการเริ่มต้นของการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) อย่างแท้จริง และเป็นปีที่ประเทศไทยจะได้เห็นการปรากฏตัวของเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ที่มีรูปแบบไม่ขึ้นอยู่กับศูนย์กลาง (Decentralized) มากขึ้นเป็นลำดับ โดยในห้วงเวลาต่อจากนี้ไป อุตสาหกรรมที่จะต้องได้รับผลกระทบคือ อุตสาหกรรมการเงินการธนาคาร, อุตสาหกรรมค้าปลีก, อุตสาหกรรมโลจิสติกส์, อุตสาหกรรมพลังงาน และอุตสาหกรรม real estate ตามลำดับ ถ้าเตรียมแผนรับมือไว้แต่ตอนนี้ ท่านคงไม่ต้องพูดว่า “ถ้ารู้เสียก่อนวันนั้น คงไม่ตกต่ำถึงวันนี้...”