Golden Fourth Estated 2016
Free Public News Services Agency

View Total
18,374,634

Home / Opinion

'การปราบปรามคอร์รัปชันต้องเป็นเจตจำนงทางการเมือง' โดย รสนา โตสิตระกูล

รสนา โตสิตระกูล อดีตสมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพฯ ได้เขียนเฟซบุ๊คเกี่ยวกับทรรศนะความเห็น ในประเด็นร้อนเรื่อง'การปราบปรามคอร์รัปชัน ต้องเป็นเจตจำนงทางการเมือง' ว่า ประเทศไทยเริ่มรายงานดัชนีความโปร่งใสขององค์กรความโปร่งใสนานาชาติ มาตั้งแต่ปี 2538 ขณะนั้นไทยได้คะแนน 3.8 เต็ม10 แสดงว่าเรายังสอบตกเรื่องความโปร่งใส แต่หลังจากนั้น คะแนนความโปร่งใสของเราก็ไม่กระเตื้องขึ้น ยังคงวิ่งขึ้นลงอยู่ระดับนี้ เราไม่เคยได้คะแนนถึง 5 เต็ม10 ที่ถือว่าสอบผ่านแบบคาบเส้นเลยตลอด22ปี ที่ผ่านมา