Golden Fourth Estated 2016
Free Public News Services Agency

View Total
18,374,634

Home / Opinion

ทรัมป์-ประธานาธิบดีที่จุดเปลี่ยนผ่าน โดย ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล

ในวันนี้ ถึงแม้อเมริกาอาจจะยังมีพลังอำนาจอยู่ในระดับที่น่าเกรงขาม แต่ดุลการเมืองระหว่างประเทศ ได้มาถึงจุดที่อเมริกากำลังจะก้าวลงจากแท่นยืนอันดับหนึ่ง และจะปล่อยให้ประเทศจีน รัสเซีย อินเดีย ก้าวขึ้นมามีบทบาทที่เข้มข้นมากขึ้น จะเห็นได้ว่า งบประมาณปีนี้ของอเมริกาจะลดจำนวนเงินที่ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศต่างๆ ลงถึงร้อยละ 42 และทรัมป์กำลังจะเสนอให้ลดเงินซึ่งอเมริกาจ่ายช่วยเหลือแก่สหประชาชาติลงร้อยละ 40 ด้วย เพื่อที่จะบีบให้สหประชาชาติลดบทบาทในทางการทหารให้น้อยลง....