Golden Fourth Estated 2016
Free Public News Services Agency

View Total
18,372,490

Home / สังคม / วันแม่แห่งชาติ
'นิด้าโพล' สำรวจ ความในใจจากลูกที่มีต่อแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2560 พบ 82.34 % กล้าบอกรักแม่ อีก 16.29 % ไม่กล้า-รู้สึกเขินอาย
'นิด้าโพล' สำรวจ ความในใจจากลูกที่มีต่อแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2560 พบ 82.34 % กล้าบอกรักแม่ อีก 16.29 % ไม่กล้า-รู้สึกเขินอาย
Last updated: 11 สิงหาคม 2560 | 13:53
ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ความในใจจากลูกที่มีต่อแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2560”

ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2560 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปทั่วประเทศ กระจาย ทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,246 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับความในใจจากลูกที่มีต่อแม่ 2560 การสำรวจใช้การ สุ่มตัวอย่างด้วยความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของนิด้าโพลด้วยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตามภูมิภาค จากนั้นในแต่ละภูมิภาค สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ ร้อยละ 95.0 และมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error: S.E.) ไม่เกิน 1.4    

          

จากการสำรวจเมื่อถามการพักอาศัยอยู่กับคุณแม่ในปัจจุบัน พบว่า ประชาชน ส่วนใหญ่ ร้อยละ 56.10 ระบุว่า ไม่ได้พักอาศัยอยู่ด้วยกัน และร้อยละ 43.90 ระบุว่า พักอาศัยอยู่ด้วยกัน

          

เมื่อถามว่าประชาชนมีการบอกรักกับคุณแม่ของท่านบ่อยมากน้อยเพียงใดพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 28.17 ระบุว่า ไม่เคยบอกรักเลย รองลงมา ร้อยละ 21.43 ระบุว่า บอกรักนาน ครั้ง ในรอบ 1 เดือน ร้อยละ 20.95 ระบุว่า บอกรักนาน ครั้งในรอบ 1 ปี ร้อยละ 12.60 ระบุว่า บอกรักกันเป็นบางครั้ง 1 – 3 วัน/สัปดาห์ ร้อยละ 11.88 ระบุว่า บอกรักกันทุกวัน และร้อยละ 4.97 ระบุว่า บอกรักกันเกือบทุกวัน 4 – 6 วัน/สัปดาห์

          

ด้านความกล้าในการที่จะบอกรักคุณแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี 2560 หากมีโอกาสได้อยู่ต่อหน้าหรือพูดคุยผ่านสื่อต่าง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 82.34 ระบุว่า กล้าบอกรัก เพราะ มีความรักสนิทสนมกับคุณแม่และบอกรักกันเป็นประจำอยู่แล้ว ซึ่งถือว่าไม่ใช่เรื่องน่าอาย  เป็นสิ่งที่ดี แม่เป็นผู้ให้กำเนิด เป็นผู้มีพระคุณกับเรา ควรแสดงออกให้ท่านได้ทราบ และไม่จำเป็นต้องเป็นวันแม่เสมอไป ขณะที่บางส่วนระบุว่า ไม่เคยบอกรับคุณแม่มาก่อน คุณแม่อายุมากแล้ว ครั้งนี้จะบอกรักให้ได้ รองลงมาร้อยละ 16.29 ระบุว่า ไม่กล้าบอกรัก เพราะ รู้สึกเขินหรืออาย แต่จะใช้การกระทำในการแสดงออก หรือการดูแลเอาใจใส่แทนมากกว่าคำพูด เช่น ซื้อของไปฝาก พาไปทานข้าว ดูแลค่าเลี้ยงดูหรือค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ขณะที่บางส่วนระบุว่า คุณแม่อายุมากแล้ว หรือไม่ได้มีความสนิทกับคุณแม่ คุณยายเป็นคนเลี้ยงมาตั้งแต่เกิด และร้อยละ 1.37 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

          

 

ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสิ่งที่ รัฐบาล องค์กรเอกชน หรือหน่วยงานต่าง ควรสนับสนุนให้สถาบันครอบครัวแสดงออกถึงความรักที่มีต่อกัน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 28.40 ระบุว่า เน้นการแสดงออกความรักด้วยการสนทนา การพูดคุยกันแบบเจอหน้ากัน มากกว่าการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ร้อยละ 26.14 ระบุว่า รณรงค์ให้สมาชิกในครอบครัวแสดงออกถึงความรักในรูปแบบต่าง และไม่จำเป็นต้องเป็นวันสำคัญเท่านั้น ร้อยละ 17.92 ระบุว่า จัดกิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว เช่น กิจกรรมช่วยเหลือสังคม ร้อยละ 16.10 ระบุว่า ผลิตสื่อ เช่น ละครสั้น คลิปวิดีโอ โฆษณา ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างความรัก ความเอาใจใส่ในครอบครัวผ่านสื่อต่าง ร้อยละ 8.99 ระบุว่าสนับสนุน หรือมอบรางวัล ครอบครัวที่เป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของความรักของสมาชิกในครอบครัว ร้อยละ 0.91 อื่น ได้แก่  ภายในครอบครัวควรแสดงความรักต่อกันโดยไม่ต้องพึ่งรัฐบาล อยู่ที่จิตสำนึกแต่ละคนที่จะแสดงออกและเน้นบอกรักผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และร้อยละ 1.54 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

 

First posted: 11 สิงหาคม 2560 | 13:53