Golden Fourth Estated 2016
Free Public News Services Agency

View Total
18,374,631

Home / การศึกษา / ปฏิรูปการศึกษา
มิติใหม่ของการปฏิรูปการศึกษา โดย วิรังรอง ทัพพะรังสี
Last updated: 12 สิงหาคม 2560 | 16:14
ขอให้ได้รับความร่วมมือ ผ่านอุปสรรค และสำเร็จด้วยดี การศึกษาวิถีพุทธเพื่อการปฏิรูปการศึกษาผ่านสภาฯ แล้ว เชิญชมเทปบันทึกการอภิปรายครั้งประวัติศาสตร์ เรื่อง "บวร วิถีพุทธ" ในรัฐสภา

 พระสงฆ์อุบาสกอุบาสิกา ได้ร่วมกันผลักดันรายงาน "การจัดการศึกษาวิถีพุทธเพื่อการปฏิรูปการศึกษาฯ" ผ่านสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ด้วยการลงมติในรัฐสภา ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 153 คะแนน ต่อไม่เห็นชอบ 0 คะแนน  ประธานสปท.จึงได้ลงนามและส่งมอบรายงานฉบับนี้ไปที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

[ ดั่งขบวนรถไฟเที่ยวสุดท้าย!! ]

รายงานนี้นับเป็นเพียง 1 เดียวที่ทำให้พระพุทธศาสนาทุกภาคส่วน (...) มีส่วนในการปฏิรูปประเทศในครั้งนี้อย่างเป็นทางการ ในช่วงโค้งสุดท้ายของ สปท. ก่อนจะหมดวาระไป

 

เพื่อพุทธบริษัทจะได้ร่วมกันพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง . ตามแนวพระราชดำริและหลักทรงงาน ... เป็นอนุสรณ์รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์สืบต่อไปชั่วลูกหลาน

 

จากนี้ไป พวกเราชาวพุทธ จะได้มีส่วนในการปฏิรูปประเทศกับภาครัฐอย่างจริงจังแค่ไหนเพียงใด!?!  หรือเป็นเรื่องที่ไม่ถูกแยแสไม่ให้ความสำคัญ!! ก็อยู่ที่พวกเราชาวพุทธจะต้องช่วยกันติดตามทวงถามรัฐบาล และความจริงใจของผู้บริหารในคณะรัฐบาลนี้  

 

ความสามัคคีของชาวพุทธในการติดตามทวงถามรัฐบาลและการช่วยกันขับเคลื่อนตามแนวทาง " วิถีพุทธ" จึงเป็นโจทย์ที่ต้องช่วยกันตอบต่อไป 

 

สพฺพพุทฺธานุภาเวน

สพฺพธมฺมานุภาเวน

สพฺพสงฺฆานุภาเวน 

โหตุ เม ชยมงฺคลํ

ขออนุโมทนาและเจริญพร

คณะทำงานการศึกษาวิถีพุทธ 

สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

ปล. ไฟล์รายงานการจัดการศึกษาวิถีพุทธเพื่อการปฏิรูปการศึกษาฯ

https://drive.google.com/file/d/0B6-U51-jQfloanFfenZxQmUyZ2tyTWdaV042bm9zcW90amdn/view?usp=drivesdk

 

ไฟล์ powerpoint ประกอบการนำเสนอในรัฐสภา 

 

https://drive.google.com/file/d/0B6-U51-jQfloOFVtZVg3RHJiWFRIaTJ2RlpzUUNSeDh3NnM4/view?usp=drivesdk

 

ที่มา : เฟซบุ๊ค วิรังรอง ทัพพะรังสี 

First posted: 12 สิงหาคม 2560 | 16:14