Golden Fourth Estated 2016
Free Public News Services Agency

View Total
18,357,445

Home / สิ่งแวดล้อม / พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ, ป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน จ.ตราด
กระทรวงวิทย์ฯเปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ จ.ตราด
Last updated: 9 พฤศจิกายน 2560 | 23:16
กระทรวงวิทย์ฯ เปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ มรดกผืนป่าชายเลนตะวันออกและการบริหารจัดการ 3 น้ำทั้งน้ำเค็ม น้ำจืด น้ำกร่อย

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิด “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ บ้านเปร็ดใน ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมือง จังหวัดตราด”เป็นพิพิธภัณฑ์ลำดับที่ 15 หลังประสบความสำเร็จสามารถแก้ปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำ และร่วมพลิกฟื้นป่าชายเลนให้กลับมาสมบูรณ์ได้อีกครั้ง ส่งผลให้ชาวบ้านหนี้สินลดลงและมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

งานนี้ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กล่าวถึงนโยบายในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาอาชีพ และขยายผลไปสู่หมู่บ้านใกล้เคียง ซึ่งตรงตามแผนการดำเนินงานสำคัญ ด้านยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2561 เรื่องการผลักดันเทคโนโลยี เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในด้านการบริหารจัดการทรัพยกร พัฒนาเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

สำหรับพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ บ้านเปร็ดใน เป็นต้นแบบของการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาผนวกกับภูมิปัญญาท้องถิ่น แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำจืดจนประสบผลสำเร็จ และเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้จากความสำเร็จของชุมชน ที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  กรอบคิด ในเรื่องการพึ่งตนเอง การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน และการบริหารจัดการน้ำ ทั้งน้ำเค็ม น้ำจืด น้ำกร่อย

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริแห่งนี้ จึงเป็นแบบอย่างให้ชุมชนอื่นได้มาศึกษาเรียนรู้ โดยใช้พื้นที่จริงของชุมชน อธิบายผ่านแผนที่และภาพความเปลี่ยนแปลง ให้เข้าใจง่าย และสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม โดยมีจุดศึกษาดูงานในพื้นที่ 4 จุด ได้แก่ 

จุดศึกษาดูงานที่ 1 ป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน มรดกผืนป่าตะวันออกมีพื้นที่กว่า 1,500 ไร่ มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศไทย

จุดดูงานที่ 2 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ โดยใช้ฝายกั้นน้ำจืดกับน้ำเค็มตามแนวพระราชดำริ

จุดดูงานที่ 3 การบริหารจัดการ 3 น้ำ คือการดักน้ำจืด ดุลน้ำกร่อย ดันน้ำเค็ม

จุดดูงานที่ 4 เกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ ระบบการสำรองน้ำจืดด้วยนากุ้งร้างและร่องสวน

สำหรับชุมชนบ้านเปร็ดใน  ตำบลห้วงน้ำขาว  อำเภอเมือง จังหวัดตราด ถือว่าเป็นชุมชนที่มีระบบนิเวศป่าชายเลนอุดมสมบูรณ์เป็นอันดับสองของประเทศ ชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร  เดิมชุมชนบ้านเปร็ดในประสบปัญหาป่าชายเลนถูกทำลายเพราะการทำนากุ้ง ระบบนิเวศป่าชายเลนเสื่อมโทรม และปัญหาน้ำเค็มรุกเข้าพื้นที่สร้างความเสียหายให้กับพื้นที่การเกษตร ปริมาณน้ำจืดมีไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ต่อมาในปี 2552 ชุมชนได้จัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารจัดการน้ำบ้านเปร็ดใน เพื่อร่วมกันบริหารจัดการ 3 น้ำ คือ น้ำเค็ม น้ำจืด และน้ำกร่อย อย่างจริงจัง และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สสนก. ได้คัดเลือกให้เป็นชุมชนบ้านเปร็ดใน เป็นชุมชนแม่ข่ายการจัดการน้ำชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และยังได้รับคัดเลือกจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบระดับแม่ข่ายในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต และมีการขยายผลไปสู่หมู่บ้านใกล้เคียง ในปี พ.ศ. 2556 

 

 

First posted: 9 พฤศจิกายน 2560 | 22:21