Golden Fourth Estated 2016
Free Public News Services Agency

View Total
18,358,281

Home / ต่างประเทศ / สีจินผิง
‘สิ จิ้งผิง’ ประธานาธิบดีจีน ประกาศจะขจัดความยากจนของประชากรที่ยังหลงเหลืออยู่ 40 ล้าน ใน 1,300 ล้านคน
Last updated: 13 พฤศจิกายน 2560 | 08:17
ประชากรเหล่านี้อาศัยอยู่ตามเทือกเขาสูงห่างไกลและตามถิ่นทุรกันดาร 40 ล้านคน ภายในปี 2563

โดยทุกเดือนต้องออกจากความยากจนนั่นคือ 20 คนต่อนาที !! เป็นไปได้อย่างไร??  ตามดูวิธีการของท่าน ข่าวและภาพวีดีโอ จากสำนักข่าว China  Xinhua Special คลิกหาชมได้จาก YouTube ยาว 4.09 นาที 

First posted: 13 พฤศจิกายน 2560 | 08:17