Golden Fourth Estated 2016
Free Public News Services Agency

View Total
18,357,444

Home / ทรรศนะ ความคิดเห็น / พรรคการเมือง, คำถาม 6 ข้อ
‘การเมือง’ต้องไม่เป็นของนักการเมือง แต่ ‘การเมือง’ จะต้องเป็นของประชาชน โดย เสรี สุวรรณภานนท์
‘การเมือง’ต้องไม่เป็นของนักการเมือง แต่ ‘การเมือง’ จะต้องเป็นของประชาชน โดย เสรี สุวรรณภานนท์
Last updated: 10 พฤศจิกายน 2560 | 19:31
คำถามของท่านนายกรัฐมนตรี 6 ข้อ มีความน่าสนใจ เพราะจะทำให้ประชาชนได้หันมาให้ความสนใจบ้านเมืองและเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการแก้ปัญหาบ้านเมืองด้วยกัน

เพราะต่อไป “การเมือง” ต้องไม่ใช่เป็นของนักการเมืองเหมือนที่ผ่านมา  แต่การเมืองจะต้องเป็นของประชาชนคนทั้งประเทศ 

 

ทั้งนี้ การที่ประเทศไทยเรามีประชาธิปไตยมานานแต่ไม่ก้าวหน้า ก็เนื่องจากการเมืองไทย มีแต่การแสวงอำนาจและผลประโยชน์ มีแต่ทุจริตคอรัปชั่น และสร้างความแตกแยกให้กับคนในชาติตลอดมา อันทำให้เห็นได้ว่า ที่ผ่านมา เรามีนักการเมืองที่มีคุณภาพจำนวนไม่มาก ส่วนใหญ่คนที่เข้ามาสู่เวทีการเมือง มักจะเป็นคนที่เข้ามาหาผลประโยชน์และอำนาจ มากกว่าการรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน ขาดซึ่งจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อพี่น้องประชาชน เราจึงขาดแคลนนักการเมืองที่ดีมีคุณธรรมและมีธรรมาภิบาล  ขาดคนที่มีความรู้ความสามารถและเสียสละเพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริง 

  

กรณี จึงมีความจำเป็นที่ประเทศไทย ควรเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ๆ เข้ามาสู่เวทีทางการเมืองให้มากขึ้น ซึ่งหากไม่เข้าพรรคการเมืองที่มีอยู่เดิม ก็ควรให้มีพรรคการเมืองใหม่ๆเกิดขึ้น ส่วนการเดินหน้างานทางการเมือง ก็ควรเปลี่ยนวิธีการให้การเมืองเดินไปข้างหน้าอย่างมีเป้าหมาย ไม่ใช่เปลี่ยนรัฐบาลทีหรือเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีทีก็มาเริ่มอะไรใหม่ๆ แบบไม่ต่อเนื่องเหมือนที่ผ่านๆมา อันทำให้ประเทศชาติไม่เจริญก้าวหน้า เช่น เปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที นโยบายการเรียนการสอบ หลักสูตร หรือวิธีการสอบ ก็เปลี่ยนแปลงตลอด จนการศึกษาขาดมาตรฐานที่มีคุณภาพ เป็นต้น

 

ส่วนการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมือง เพื่อเข้ามารับผิดชอบและช่วยกันแก้ปัญหาบ้านเมือง จึงเป็นปัญหาใหญ่ ที่ควรให้มีการทำงานทางการเมืองหรือการบริหารประเทศอย่างต่อเนื่อง อย่างมีเป้าหมาย และรับไม้ต่อกันได้ไม่ว่าจะมาจากรัฐบาลใด ซึ่งจะเป็นประโยชน์และเป็นผลดีกับประเทศชาติและประชาชนโดยรวม หรือที่เรียกว่า ยุทธศาสตร์ชาติ

 

จากการเลือกตั้ง ..ในคราวต่อไป จะต้องเป็นการเลือกตั้งที่โปร่งใส ในแต่ละพรรคการเมืองจะต้องมีการเลือกตัวแทนคนในพื้นที่ เพื่อเข้ามาสมัครรับเลือกตั้ง ต้องไม่มีการซื้อสิทธิขายเสียง ซึ่งหากใครกระทำผิดก็จะได้รับโทษอย่างรุนแรงและห้ามเล่นการเมืองตลอดชีวิต ประชาชนจะต้องเลือกคนดี มีคุณภาพ และมีผลงานเป็นตัวชี้วัด มากกว่านโยบายหาเสียงแบบหลอกลวงชาวบ้าน หรือ สร้างคะแนนนิยมแบบผิดๆ อันเป็นการเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองใหม่ๆ นักการเมืองหน้าใหม่ๆ ที่ประชาชนเห็นว่าเป็นคนดีมีคุณภาพได้เป็นตัวแทนของประชาชนในพื้นที่ต่างๆ เพื่อขจัดนักการเมืองเก่าๆที่ไม่ดีไม่มีคุณภาพ ไม่มีคุณธรรม ขาดความรับผิดชอบและขาดจิตสำนึก ให้ออกนอกเส้นทางการเมือง ก็จะทำให้เกิดประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์อย่างแท้จริง การเมืองไทยจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงจึงจะเป็นการปฏิรูปการเมืองตามที่ได้เสนอมาตลอด 

  

ส่วนพรรคการเมืองเก่า หรือ นักการเมืองเก่าๆที่ดีมีคุณภาพ จะดีจริงหรือไม่ ประชาชนก็จะเป็นคนตัดสินใจ ว่าจะยอมรับพรรคการเมืองเก่าหรือนักการเมืองเก่าๆเหล่านั้นหรือไม่อย่างไร การเลือกตั้งคราวหน้าเป็นเครื่องพิสูจน์

First posted: 10 พฤศจิกายน 2560 | 19:31