Social media
สำนักข่าว 4 ภาษา    Thai | English | Chinese | THAI Overseas
0
Home / การเมือง / ภัยพิบัติ
'อนุพงษ์' สั่งกรมปภ.พร้อมช่วยเหลือ'ผู้ประสบภัย' ตลอด 24 ชั่วโมง
'อนุพงษ์' สั่งกรมปภ.พร้อมช่วยเหลือ'ผู้ประสบภัย' ตลอด 24 ชั่วโมง
Last updated: 19 พฤษภาคม 2560 | 17:23

 

วันที่ 19 .. พล..อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ระยะนี้มีฝนตกหนักต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัย กระทรวงมหาดไทย จึงได้นำนโยบายการแก้ไขปัญหาของนายกรัฐมนตรีไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ โดยสั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) ประสานหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลัง รวมถึงให้จังหวัดและกรุงเทพมหานครจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฯ ระดับจังหวัดและอำเภอ เป็นศูนย์กลางในการอำนวยการและประสานการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งได้กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านน้ำทั้งระบบครอบคลุมใน 3 ด้านหลัก 

 

พล..อยุพงษ์ กล่าวต่อว่า 1.แผนการระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว 2.แผนการกักเก็บน้ำ เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลน 3.วางแผนแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติด้านน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม รวมถึงชี้แจงให้ประชาชนรับทราบและเข้าใจแนวทางการช่วยเหลือประชาชนครอบคลุมทุกมิติ ทั้งการดูแลด้านการดำรงชีพ การซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย ส่วนการฟื้นฟูบูรณะระบบสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ได้รับความเสียหาย รวมถึงจัดเตรียมระบบการสื่อสารให้ใช้การได้ตลอดเวลา เพื่อให้สามารถประสานการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที และเตรียมชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

"ได้สั่งกำชับให้ ปภ.ประสานการเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรกลร่วมกับส่วนราชการและองค์กรมูลนิธิที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการสำรวจ จัดทำทะเบียนเครื่องจักรกลของภาคเอกชน กรณีสถานการณ์ภัยรุนแรง จะได้ประสานสั่งการ สั่งใช้ สนับสนุนการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ ให้จังหวัดร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจความเสียหายและเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและให้ผู้ประสบภัยสามารถดำเนินชีวิตได้ในช่วงที่ประสบภัย"พล..อนุพงษ์ กล่าว 

First posted: 19 พฤษภาคม 2560 | 17:23