Social media
สำนักข่าว 4 ภาษา    Thai | English | Chinese | THAI Overseas
0
Home / การเมือง / ประชุมสุดยอดผู้นำACMECSครั้งที่ 8, ไทยเป็นเจ้าภาพ, แผนแม่บทฉบับแรก, ปฏิญญากรุงเทพ
ไทยเป็นเจ้าภาพประชุมสุดยอดผู้นำ ACMECS Summit รับรองปฏิญญากรุงเทพและแผนแม่บทฉบับแรก 15-16 มิ.ย.นี้
ไทยเป็นเจ้าภาพประชุมสุดยอดผู้นำ ACMECS Summit รับรองปฏิญญากรุงเทพและแผนแม่บทฉบับแรก 15-16 มิ.ย.นี้
15-16 มิ.ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสุดยอดผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (ACMECS Summit) ครั้งที่ 8
Last updated: 14 มิถุนายน 2561 | 13:43
15-16 มิถุนายน 2561นี้ ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (ACMECS Summit) 5 ประเทศคือ ไทย,เวียดนาม,กัมพูชา, สปป. ลาวและ เมียนมา โดยมีเป้าหมายการประชุมเพื่อรับรองแผนแม่บทฉบับแรก ACMECS Master plan และปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok decoration) ภายใต้หัวข้อ'การก้าวสู่ประชาคมแม่โขงที่เชื่อมโยงกัน'

14 มิถุนายน 2561-กระทรวงการต่างประเทศรายงานข่าวไว้ว่าประเทศไทยในฐานะประธาน ACMECS จะจัดการประชุมผู้นำ ACMECS ครั้งที่ 8 (8th ACMECS Summit) ที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2561 ภายใต้หัวข้อ "การก้าวสู่ประชาคมแม่โขงที่เชื่อมโยงกัน” (Towards an Integrated and Connected Mekong Community) โดยที่ประชุมฯ จะมีการรับรองเอกสารผลลัพธ์ จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

1. ร่างปฏิญญากรุงเทพของการประชุมผู้นำ ACMECS ครั้งที่ 8 เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ ของประเทศสมาชิกที่จะใช้ประโยชน์จากความแข็งแกร่งและความหลากหลายของ 5 ประเทศสมาชิก เช่น

1) อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก ACMECS ซึ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอาเซียนและของโลก เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 6-8 ต่อปี

2) การเมืองที่มีเสถียรภาพและความปรองดองทางสังคม มีความสามัคคีและความสงบ

3) ภูมิศาสตร์ที่ตั้งของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงในการเป็นศูนย์กลางทางภูมิรัฐศาสตร์ของภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ซึ่งเชื่อมโยงมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิก การมีความคล้ายคลึงทางวัฒนธรรม และความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกันในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน

ร่างปฏิญญาฯ จะมีแผนแม่บท ACMECS เป็นแนวทาง (roadmap) ในการเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างการปฏิบัติ การใช้ประโยชน์จากศักยภาพทางเศรษฐกิจของ ACMECS เพื่อให้อนุภูมิภาคในกลุ่ม ACMECS เป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่อุปทานและมูลค่าของภูมิภาคและของโลก เพื่อรองรับกับความท้าทายต่าง ๆ ผ่านการเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อในอนุภูมิภาค การพัฒนาภูมิภาคในลักษณะยั่งยืนและมีนวัตกรรมเพื่อให้อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเป็น "ศูนย์กลางแห่งการเจริญเติบโตที่มีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ในเวทีระหว่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการบูรณาการของอาเซียนในภาพรวม

1. แผนแม่บท ACMECS ระยะ 5 ปี (ค.ศ.2019-2023) เป็นแผนแม่บทฉบับแรกของอนุภูมิภาค ที่จะใช้กำหนดแนวทางการดำเนินการระหว่างประเทศสมาชิก ACMECS เพื่อให้การดำเนินการสอดรับกับแผนแม่บทอาเซียนด้านความเชื่อมโยง ค.ศ. 2025 รวมถึงวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนปี ค.ศ. 2030 มีสาระสำคัญ ดังนี้

1.1 วิสัยทัศน์ คือ "สร้าง ACMECS ที่เชื่อมโยงภายในปี ค.ศ. 2023”

2.2 แนวทางการดำเนินการภายใต้แผนแม่บทฯ ประกอบด้วย 3 เสาหลัก ดังนี้

1) การเสริมสร้างความเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อในอนุภูมิภาค (Seamless Connectivity)

2) การสอดประสานด้านเศรษฐกิจ (Synchronized ACMECS Economies)

3) การพัฒนาภูมิภาคในลักษณะยั่งยืนและมีนวัตกรรม (Smart and Sustainable ACMECS)

2.3 ระยะเวลาในการดำเนินการ 5 ปี (ค.ศ. 2019-2023) ทั้งนี้ ในระยะแรกจะมุ่งเน้นโครงการส่งเสริมความเชื่อมโยงตามระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก ตะวันตก (EWEC) และแนวพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต้ (SEC) ทั้งโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง ดิจิทัล และพลังงาน (hardware connectivity) โครงการเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบ การค้า การลงทุน (software connectivity

2.4 แผนแม่บทฯ จะมีเอกสารภาคผนวก (Annex) ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติการ (Action Plans) ที่ประเทศสมาชิกสามารถปรับเพิ่มหรือแก้ไขต่อไป (living document) โดยมี "คณะกรรมการประสานงาน” (Coordinating Committees) กำกับดูแลการดำเนินโครงการสาขาความร่วมมือต่าง ๆ ในแต่ละเสา

ทั้งนี้ การประชุมผู้นำ ACMECS ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ ให้ความสำคัญเรื่อง "ความเชื่อมโยงคือ การอาศัยความร่วมมือภายใต้ ACMECS เพื่อก่อให้เกิด

(1) การเชื่อมโยงทางโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน สะพาน แบบไร้รอยต่อ

(2) การสอดประสานด้านเศรษฐกิจ ด้วยการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อให้การไปมาหาสู่ระหว่างประเทศสมาชิกคล่องตัวขึ้น และ

(3) การสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและยั่งยืน เพื่อให้กลุ่มประเทศสมาชิก ACMECS เติบโตไปพร้อมกัน และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคและอาเซียน

อนึ่ง ไทยเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง ACMECS เมื่อปี 2546 ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย โดยมีการประชุมผู้นำ ACMECS

แล้ว 7 ครั้ง และไทยเคยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าวแล้ว 1 ครั้ง เมื่อปี 2548 ที่กรุงเทพมหานคร

First posted: 14 มิถุนายน 2561 | 13:28