Social media
สำนักข่าว 4 ภาษา    Thai | English | Chinese | THAI Overseas
0
Home / การเมือง / คำสั่งหัวหน้า คสช.คลายล็อกการเมือง, 7กิจกรรม
ด่วน! หัวหน้า คสช.ประกาศคำสั่ง ม.44 'คลายล็อก'ยกเลิกไพรมารีโหวต กำหนด 7 กิจกรรมต้องขออนุญาต คุมเข้มห้ามหาเสียง
ด่วน! หัวหน้า คสช.ประกาศคำสั่ง ม.44 'คลายล็อก'ยกเลิกไพรมารีโหวต กำหนด 7 กิจกรรมต้องขออนุญาต คุมเข้มห้ามหาเสียง
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.ประกาศคำสั่ง ม.44 คลายล็อกการเมือง
Last updated: 14 กันยายน 2561 | 19:28
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาหัวหน้า คสช.ใช้อำนาจตามมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ประกอบกับมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี 2557 ประกาศ'คลายล็อก' การเมือง แต่กำหนด 7 กิจกรรมที่พรรคการเมืองต้องขออนุญาตจาก 'คณะกรรมการ' ก่อน และยกเลิกไพรมารีโหวต คุมเข้มห้ามหาเสียง

14 กันยายน 2561- เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 13/2561 เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) โดยมีเนื้อหา 9 ข้อ

คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ออกมาไม่ใช่การ "ปลดล็อก" ทางการเมือง เพราะทั้งประกาศ คสช. ฉบับที่ 57/2557 และคำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 3/2558 ซึ่งนักการเมืองถือเป็นอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรมการเมืองยังมีผลบังคับใช้อยู่ แต่เป็นการ "คลายล็อก" อีกขั้นหนึ่งเท่านั้น 

เนื้อหาของคำสั่ง คสช.ที่ 13/2561 ระบุตอนหนึ่งว่า "เพื่อให้สถานการณ์ของบ้านเมืองที่มีความสงบเรียบร้อยระดับหนึ่งในขณะนี้ยังคงดำเนินอยู่ต่อไปในห้วงเวลาการปฏิรูปประเทศตามแผนการปฏิรูปประเทศ จึงยังคงจำเป็นต้องให้ประกาศ คสช. หรือคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่เกี่ยวกับการดำเนินการของพรรคการเมืองยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป" แต่เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งครั้งแรกเป็นไปตามเวลาที่กำหนด และให้พรรคสามารถเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งได้ จึงควร "ผ่อนคลาย" การดำเนินกิจกรรมทางการเมืองที่จำเป็นบางกรณี โดยให้สามารถดำเนินการได้ในช่วง 90 วันนับแต่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พ.ศ. 2561 ในราชกิจจานุเบกษา หรือระหว่างวันที่ 12 ก.ย.-11 ธ.ค.

คสช. ได้กำหนดกิจกรรม 7 ประเภทที่พรรคการเมืองต้องแจ้ง "คณะกรรมการ" ทราบล่วงหน้า 5 วันก่อนดำเนินการ ประกอบด้วย 1. แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค คำประกาศอุดมการณ์ทางการเมือง นโยบายของพรรคการเมืองให้ถูกต้องสอดคล้องกับพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง และพ.ร.ป.ว่าด้วย การเลือกตั้งส.ส.ที่จะมีผลใช้บังคับ 2. เลือกตั้งหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค เหรัญญิก นายทะเบียนสมาชิก และกรรมการบริหารพรรคตามข้อบังคับที่ได้มีการแก้ไข โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 ก่อนที่พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มีผลบังคับใช้ 3. จัดตั้งสาขาพรรคการเมือง หรือแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จใน 1 ปีนับแต่พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ประกาศในราชกิจจา 4. รับสมาชิกของพรรคการเมือง 5. จัดให้มีคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งและสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง 6. มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. และ7. กิจกรรมทางการเมืองอื่นที่คสช.กำหนด ซึ่งการจัดประชุมใหญ่ของพรรคเพื่อดำเนินกิจกรรมทางการเมืองดังกล่าวต้องมีกรรมการบริหารพรรคไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารพรรคที่มีอยู่ และรวมกับสมาชิกของพรรคการเมืองแล้วไม่น้อยกว่า 250 คนจึงจะนับเป็นองค์ประชุม

สำหรับคำสั่ง คสช. ที่ 13/2561 ได้สั่งยกเลิก แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อความใน พ.ร.ป. ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 รวมทั้งสิ้น 5 มาตรา ที่น่าสนใจคือมีความชัดเจนแล้วว่าจะไม่ให้นำระบบเลือกตั้งขั้นต้น หรือไพรมารี มาบังคับใช้กับการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งแรก แต่ให้มีคณะกรรมการสรรหาผู้สมัคร 11 คน ประกอบด้วยกรรมการบริหารพรรค 4 คน และตัวแทนสมาชิกที่พรรคเลือก 7 คน แล้วเสนอให้กรรมการบริหารพรรคให้ความเห็นชอบ

นอกจากนี้คำสั่งหัวหน้า คสช. เปิดทางให้พรรคการเมืองใช้เทคโนโลยีหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประชาสัมพันธ์/ติดต่อสื่อสารกับผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคและสมาชิกพรรคของตนได้ แต่ "ต้องไม่มีลักษณะเป็นการหาเสียง"

"คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และ คสช. อาจกำหนดลักษณะต้องห้ามของการประชาสัมพันธ์หรือการติดต่อสื่อสารที่จะมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือสั่งให้มีการระงับการดำเนินการดังกล่าวก็ได้" คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 13/2561 ระบุไว้ในคำสั่งนี้

ก่อนหน้าประกาศคำสั่งคลายล็อก นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้กล่าวว่า การไม่ปลดล็อกทั้งหมด ตนเกรงว่า จะเกิดปัญหาติดขัดในการเดินหน้าตามกฎหมายพรรคการและกฎหมายการเลือกตั้ง ส.ส. เพราะหลายเรื่องจะเกี่ยวพันกัน เช่น บอกให้หาสมาชิกได้ แต่ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่จะไปชวนให้คนมาสมัครสมาชิกได้ ก็จะมีความขัดแย้งกันเอง

First posted: 14 กันยายน 2561 | 18:49