Social media
สำนักข่าว 4 ภาษา    Thai | English | Chinese | THAI Overseas
0
Home / การเมือง / กกต., เกณฑ์หาเสียง, เลือกตั้ง, ดารา, ว่าจ้าง, อดีตนายกฯ, โซเชียล
กกต. ออกเกณฑ์เลือกตั้ง 9ประกาศ-ระเบียบ รวมห้ามใช้ดาราหาเสียง
 กกต. ออกเกณฑ์เลือกตั้ง 9ประกาศ-ระเบียบ รวมห้ามใช้ดาราหาเสียง
Last updated: 12 มกราคม 2562 | 13:22
ราชกิจจาบุเบกษา เผยแพร่ประกาศ และ ระเบียบ กกต.เกี่ยวกับรายละเอียดการเลือกตั้ง รวดเดียว 9 ฉบับ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ กำหนดรายละเอียดทั้งเรื่องหาเสียง การติดป้าย ห้ามจ้าง"ดารา-นักร้อง" และชูอดีตนายกฯ แต่ปล่อยอิสระทางโซเชียล

สำหรับประกาศกกต.ทั้ง 9 ฉบับ ประกอบด้วย .ระเบียบว่าด้วยวิธีการหาเสียง ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง /ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ / หลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนการโฆษณา / ระเบียบว่าด้วยบัญชีรายรับและรายจ่าย / วิธีการตรวจสอบรายการใช้จ่าย/ข้อกำหนดสถานที่ในการติดประกาศ /ประเภทค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง /ไปจนถึงการกำหนดจำนวนเงินใช้จ่ายการเลือกตั้งทั้งหมด

 

ในข้อที่ 6 หมวดที่ 1 ของเนื้อหาที่ว่าด้วยการหาเสียง และ ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งฯ ที่ได้กำหนดการแจกเอกสาร ประกาศ หรือแผ่นป้ายในการหาเสียงเลือกตั้ง 

ซึ่งนอกจากภาพของผู้สมัครแล้ว สามารถนำภาพของผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคการเมือง และสมาชิกพรรคการเมืองลงโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งได้เท่านั้น 

 

ส่วนหมวด 2 การหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้เปิดกว้างให้หาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเอง หรือ ว่าจ้างผู้อื่น ก็ได้ทั้งเว็บไซต์, โซเชียลมีเดีย, ยูทูบ, แอปพลิเคชัน, อีเมล, เอสเอ็มเอส และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นทุกประเภท 

 

ในขณะที่หมวด 4 ได้กำหนดลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง โดยห้ามผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใดนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้ง 

ยังห้ามใช้ผู้ประกอบอาชีพ หรือ เป็นเจ้าของกิจการเกี่ยวกับรายการทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อมวลชน สื่อโฆษณา เช่น นักแสดง นักร้อง นักดนตรี พิธีกร และสื่อมวลชน เป็นต้น ใช้ความสามารถ หรือ วิชาชีพเพื่อเอื้อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้งแก่ผู้สมัครอื่นหรือพรรคการเมือง 

 

ทั้งยังห้ามใช้ผู้ประกอบอาชีพ หรือ เป็นเจ้าของกิจการเกี่ยวกับรายการทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อมวลชน สื่อโฆษณา เช่น นักแสดง นักร้อง นักดนตรี พิธีกร และสื่อมวลชน เป็นต้น ใช้ความสามารถ หรือ วิชาชีพเพื่อเอื้อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้งแก่ผู้สมัครอื่นหรือพรรคการเมือง 

 

แต่ไม่บังคับแก่ผู้สมัคร ที่ใช้ความรู้ความสามารถทางศิลปะของตน หาเสียงเลือกตั้งให้แก่ตนเองโดยไม่ใช้อุปกรณ์ในการแสดง และห้ามหาเสียงเลือกตั้งโดยใช้ถ้อยคำที่รุนแรง ก้าวร้าว หยาบคาย หรือปลุกระดม 

 

ขณะที่ระเบียบ กกต.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส.นั้น มี 2 หมวด 16 ข้อ โดยเฉพาะเนื้อหาที่กำหนดค่าใช้จ่าย ในการเลือกตั้งไม่เกิน 1,500,000 บาท และพรรคการเมืองต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส.ไม่เกิน 35 ล้านบาท 

 

ส่วนกรณีมีการเลือกตั้งใหม่ในเขตใดก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง หากต้องรับสมัครใหม่ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ใช้จ่ายไม่เกิน 750,000 บาท แต่หากไม่ต้องรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ใหม่ ให้ใช้จ่ายไม่เกิน 500,000 บาท 

 

กรณี กกต.ประกาศให้เลือกตั้งใหม่ในเขตเลือกตั้งใดที่ไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ได้รับคะแนนเสียงมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดเป็น ส.ส. หรือ โนโหวต และต้องรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ใหม่ 

 

 

ผู้สมัครแต่ละคนต้องใช้จ่ายได้ไม่เกิน 750,000 บาท และหากประกาศผลแล้ว แต่มีเหตุให้ต้องเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง ผู้สมัครรับเลือกต้องใช้จ่ายไม่เกิน 1.5 ล้านบาท 

 

First posted: 12 มกราคม 2562 | 13:21