Social media
สำนักข่าว 4 ภาษา    Thai | English | Chinese | THAI Overseas
0
Home / การเมือง / คณะกรรมการกฤษฎีการชุดใหม่, มีชัย ฤชุพันธ์ุ,วิษณุ เครืองาม,คณิต ณ นคร
โปรดเกล้าฯ กก.กฤษฎีกาใหม่ 139 ราย แบ่งงาน14 คณะแล้ว- 'มีชัย' นั่งหัวโต๊ะการเมืองปกครอง
โปรดเกล้าฯ กก.กฤษฎีกาใหม่ 139 ราย แบ่งงาน14 คณะแล้ว- 'มีชัย' นั่งหัวโต๊ะการเมืองปกครอง
Last updated: 23 มกราคม 2562 | 23:28
เผยคําสั่งแบ่งกรรมการกฤษฎีกา จํานวน 139 ราย ออกเป็นคณะ รวม 14 คณะ หลังได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นทางการแล้ว เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.61 โดยนาย มีชัย ฤชุพันธุ์ นั่งหัวโต๊ะ กม.การเมืองปกครอง- 'วิษณุ เครืองาม' กม.บริหารราชการแผ่นดิน,'คณิต ณ นคร' กม.กระบวนการยุติธรรมแพ่ง-อาญา,'บวรศักดิ์ อุวรรณโณ'บริหารจัดการภาครัฐ,'พนัส สิมะเสถียร ' กม.การคลัง

23 มกราคม 2562-แหล่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปิดเผยสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ว่า สืบเนื่องจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการกฤษฎีกาชุดใหม่ ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค.2561 ที่ผ่านมา และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือที่ นร.0508/ท 21 ลงวันที่ 2 ม.ค. 2562 แจ้งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อทราบแล้วนั้น

ล่าสุดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้จัดทําคําสั่งแบ่งกรรมการกฤษฎีกา จํานวน 139 ราย ออกเป็นคณะ รวม 14 คณะ ตามสาขากฎหมายด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่เคยปฏิบัติอยู่เดิม และการกําหนดให้กรรมการกฤษฎีกาปฏิบัติหน้าที่ในคณะใดให้คํานึงถึงความรู้ความเชี่ยวชาญ ในแต่ละด้านของกรรมการกฤษฎีกาที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้มีองค์ประกอบที่เหมาะสมและครบถ้วน ในการปฏิบัติหน้าที่ในสาขากฎหมายที่แต่ละคณะต้องรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยรายชื่อคณะกรรมการกฤษฎีกาทั้ง 14 คณะประกอบไปด้วย

คณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่ 1 (กฎหมายเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง)

1. นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการ

2. นายอาษา เมฆสวรรค์ รองประธานกรรมการ

3. คุณหญิงนันทกา สุประภาตะนันทน์

4. นายอารีย์ วงศ์อารยะ

5. นายปรีชา วัชราภัย

6. นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ

7. นายประสพสุข บุญเดช

8. นายดิสทัต โหตระกิตย์

9. นายทศพร ศิริสัมพันธ์

10. หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา

คณะที่กรรมการกฤษฎีกาคณะ 2 (กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน)

1. นายวิษณุ เครืองาม ประธานกรรมการ

2. คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ รองประธานกรรมการ

3. พลเอก ประพาฬ กุลพิจิตร

4. นายอัชพร จารุจินดา

5. นางโฉมศรี อารยะศิริ

6. ร้อยตํารวจตรี พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริการ

7. นายดิเรก อิงคนินันท์

8. นายมนัส แจ่มเวหา

9. นายประพันธ์ นัยโกวิท

10. นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์

คณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่ 3 (กฎหมายเกี่ยวกับการเงิน)

1. นายปลั่ง มีจุล ประธานกรรมการ

2. คุณพรทิพย์ จาละ รองประธานกรรมการ

3. นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์

4. นายประสงค์ วินัยแพทย์

5. นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ

6. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์

7. นายเกริกไกร จีระแพทย์

8. นางสุดา วิศรุตพิชญ์

9. นายสุนทร ทรงฤกษ์

10. นายสุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

คณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่ 4 (กฎหมายเกี่ยวกับการคมนาคมและการสื่อสาร)

1. นายอมร จันทรสมบูรณ์ ประธานกรรมการ

2. นายสมยศ เชื้อไทย รองประธานกรรมการ

3. นายเพ็ง เพ็งนิติ

4. นายกมลชัย รัตนสกาววงศ์

5. นายวันชัย ศารทูลทัต

6. นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต

7. นายอักขราทร จุฬารัตน

8. พลอากาศเอก วิสุรินทร์ มูลละ

9. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ

10. นายไผทชิต เอกจริยกร

คณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่ 5 (กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและพลังงาน)

1. นางสาวสุคนธ์ กาญจนาลัย ประธานกรรมการ

2. นายสีมา สีมานันท์ รองประธานกรรมการ

3. นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช

4. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช

5. นายอัครวิทย์ สุมาวงศ์

6. นายเกริก วณิกกุล

7. นายคุรุจิต นาครทรรพ

8. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม

9. นายธนะ ดวงรัตน์

10. นายณรงค์ ใจหาญ

คณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่ 6 (กฎหมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)

1. นายอรุณ ภาณุพงศ์ ประธานกรรมการ

2. นายการุณ กิตติสถาพร รองประธานกรรมการ

3. นายพชร ยุติธรรมดํารง

4. นายสบโชค สุขารมณ์

5. นายชุมพร ปัจจุสานนท์

6.นายนรชิต สิงหเสนี

7. นายจตุรนต์ ถิระวัฒน์

8. นายวศิน ธีรเวชญาณ

9. นายอุดม รัฐอมฤต

10. นายปกรณ์ นิลประพันธ์

คณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่ 7 (กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

1. นายสรรเสริญ ไกรจิตติ ประธานกรรมการ

2. นายเคียง บุญเพิ่ม รองประธานกรรมการ

3. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

4. นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา

5. นายเฉลิมศักดิ์ วานิชสมบัติ

6. นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล

7. นายจรูญ อินทจาร

8. นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ

9. นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส

คณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่ 8 (กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา)

1.นายเกษม สุวรรณกุล ประธานกรรมการ

2. นายธงทอง จันทรางศุ รองประธานกรรมการ

3. นายทักษพล เจียมวิจิตร

4. นายสุรินทร์ นาควิเชียร

5. นายนรนิติ เศรษฐบุตร

6. นายบุญปลูก ชายเกตุ

7. คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

8. นายสุรพล นิติไกรพจน์

9. นายกฤษณพงศ์ กีรติกร

10. นายศรีราชา วงศารยางกูร

คณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่ 9 (กฎหมายสวัสดิการสังคม)

1. นายไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล ประธานกรรมการ

2. นายเกษมสันต์ วิลาวรรณ รองประธานกรรมการ

3. นางสาวพวงเพชร สารคุณ

4. นางสุดาศิริ วศวงศ์

5. นายสุนทร มณีสวัสดิ์

6. พลตํารวจเอก บุญเพ็ญ บําเพ็ญบุญ

7. นายนคร ศิลปอาชา

8. นายนิพนธ์ ฮะกีมี

9. พลเรือเอก พลเดช เจริญพูล

10. นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ

คณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่ 10 (กฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุข)

1. นายสวัสดิ์ โชติพานิช ประธานกรรมการ

2. นายวิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ รองประธานกรรมการ

3. นายสุประดิษฐ์ หุตะสิงห์

4. นายสมชาย พงษธา

5. นางจริยา เจียมวิจิตร

6. นายสมคิด เลิศไพฑูรย์

7. นายปิยะสกล สกลสัตยาทร

8. นายแสวง บุญเฉลิมวิภาส

9. นายสุขุม กาญจนพิมาย

10. นายธเรศ กรัษนัยรวิวงค์

คณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่ 11 (กฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งและทางอาญา)

1. นายคณิต ณ นคร ประธานกรรมการ

2. นายเกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ รองประธานกรรมการ

3. นายเรวัต ฉ่ำเฉลิม

4. นายวิศิษฎ์ วิศิษฏ์สรอรรถ

5. นายไพโรจน์ วายุภาพ

6. นายพรเพชร วิชิตชลชัย

7. นายวีระพล ตั้งสุวรรณ

8. พลตํารวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์

9. นายประทีป เฉลิมภัทรกุล

10. นายวรรณชัย บุญบํารุง

คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 12 (กฎหมายเกี่ยวกับการคลัง)

1. นายพนัส สิมะเสถียร ประธานคณะกรรมการ

2. นายบดี จุณณานนท์ รองประธานคณะกรรมการ

3. นายสมชัย ฤชุพันธุ์

4. นายปัญญา ถนอมรอด

5. นายธานิศ เกศวพิทักษ์

6. นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล

7. นายเข็มชัย ชุติวงศ์

8. นายนนทิกร กาญจนะจิตรา

9. นางสาวจารุวรรณ เฮงตระกูล

10. นายศักดา ธนิตกุล

คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 13 (กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐ)

1. นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการ

2. นายสุเทพ เจตนาการณ์กุล รองประธานกรรมการ

3. นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์

4. พลตํารวจเอก วันชัย ศรีนวลนัด

5. นายนันทวัฒน์ บรมานันท์

6. นายกําชัย จงจักรพันธ์

7. นางเบญจวรรณ สร่างนิทร

8. นายจิรนิติ หะวานนท์

9. นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์

10. พลเรือเอก ปรีชาญ จามเจริญ

คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 14 (กฎหมายเกี่ยวกับการพาณิชย์และธุรกิจ)

1. นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ประธานกรรมการ

2. นายดิเรก สุนทรเกตุ รองประธานกรรมการ

3. นายนพนิธิ สุริยะ

4. นายเชิดพงษ์ สิริวิชญ์

5. นายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย

6. นายชีพ จุลมนต์

7. นายอนันต์ จันทรโอภากร

8. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ

9. นายพสุ โลหารชุน

10. นายประสงค์ พูนธเนศ

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับคําสั่งแบ่งกรรมการกฤษฎีกา จํานวน 139 ราย ออกเป็นคณะ รวม 14 คณะ ดังกล่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ในฐานะประธานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ลงนามรับรองแล้ว เมื่อวันที่ 21 ม.ค.2562 ที่ผ่านมา 

First posted: 23 มกราคม 2562 | 23:28