Social media
สำนักข่าว 4 ภาษา    Thai | English | Chinese | THAI Overseas
0
Home / การเมือง / กกต., เลือกตั้งอบจ.
กกต.สั่งเลือกตั้งอบจ.ใหม่ 18 จังหวัด 7 ก.พ.นี้
กกต.สั่งเลือกตั้งอบจ.ใหม่ 18 จังหวัด 7 ก.พ.นี้
Last updated: 22 มกราคม 2564 | 22:08
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)สั่งเลือกตั้งนายกฯ-สมาชิกอบจ.ใหม่ รวม 18 จว. กำหนดวันเลือกตั้ง7 ก.พ.นี้

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกหนังสือชี้แจงว่า ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 นั้น วันนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้มีการออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดใหม่ ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ประกอบกับข้อ 202 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562  โดยสั่งยกเลิกการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 46 หน่วยเลือกตั้ง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 15 หน่วยเลือกตั้ง และการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 3 หน่วยเลือกตั้ง  และสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งดังกล่าว จำนวน 18 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดอ่างทอง จังหวัดพังงา จังหวัดชุมพร จังหวัดนราธิวาส จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดลพบุรี จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดระยอง จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดนครพนม จังหวัดยโสธร จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดอุบลราชธานี

โดยแบ่งเป็นจังหวัดที่ให้มีการออกเสียงลงคะแนนเฉพาะสมาชิก อบจ.อย่างเดียว 7 จังหวัด ประกอบด้วย นนทบุรี นราธิวาส นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นครพนม อุดรธานี และอุบลราชธานี

ส่วนจังหวัดที่ให้มีการออกเสียงลงคะแนนเฉพาะนายก อบจ.อย่างเดียว 6 จังหวัด ประกอบด้วย กาฬสินธุ์ ยโสธร สมุทรปราการ อ่างทอง พังงา และลพบุรี

และจังหวัดที่ให้มีการออกเสียงลงคะแนนทั้งในส่วนของสมาชิก อบจ.และนายกอบจ. รวม 5 จังหวัด ประกอบด้วย สุพรรณบุรี ชุมพร สระแก้ว ระยอง และอุตรดิตถ์ 

โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้กำหนดให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 สามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.ect.go.th , Application Smart Vote และสายด่วน 1444

First posted: 22 มกราคม 2564 | 22:08