Social media
สำนักข่าว 4 ภาษา    Thai | English | Chinese | THAI Overseas
0
Home / เศรษฐกิจ / SEC, Southern Economic Corridor, 116 โครงการพื้นที่ภาคใต้
ครม.เห็นชอบ 116 โครงการ เดินหน้า Southern Economic Corridor SEC 116 โครงการพื้นที่ภาคใต้ มูลค่า 1แสนกว่าล้านบาท
ครม.เห็นชอบ 116 โครงการ เดินหน้า Southern Economic Corridor SEC 116 โครงการพื้นที่ภาคใต้ มูลค่า 1แสนกว่าล้านบาท
นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
Last updated: 23 มกราคม 2562 | 11:12
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ 116 โครงการ ผลักดันการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้จังหวัดชุมพร ระนอง และพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช รวม 106,790.13 ล้านบาท (กรอบวงเงินปี 2562 – 2565) เปิดประตูการค้าฝั่งตะวันตกและการท่องเที่ยวอ่าวไทย-อันดามัน

22 มกราคม 2562-ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เรื่อง การศึกษาความเหมาะสมในรายละเอียดของรูปแบบการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชุมพร – ระนอง และพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี – นครศรีธรรมราช (การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน) (Southern Economic Corridor : SEC) 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้สนอการศึกษาความเหมาะสมในรายละเอียดของรูปแบบการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชุมพร – ระนอง และพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี – นครศรีธรรมราช (การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน) (Southern Economic Corridor : SEC)  ใน 4 ด้านสำคัญ ได้แก่

(1) การพัฒนาประตูการค้าฝั่งตะวันตก

(2) การพัฒนาประตูสู่การท่องเที่ยวอ่าวไทยและอันดามัน

(3) การพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรมูลค่าสูง และ

(4) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริมวัฒนธรรม และการพัฒนาเมืองน่าอยู่

รวมทั้งสิ้น 116 โครงการ กรอบวงเงินปี 2562 – 2565 รวม 106,790.13 ล้านบาท 

โดยมีโครงการจำเป็นเร่งด่วน (Quick – win)  5 โครงการ วงเงิน 448.6973 ล้านบาท 

ทั้งนี้ การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (ประกอบด้วยจังหวัดระนอง จังหวัดชุมพร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  และจังหวัดนครศรีธรรมราช) อย่างยั่งยืน (Southern Economic Corridor : SEC)    มีวัตถุประสงค์จะพัฒนาให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่และเป็นต้นแบบการพัฒนาศูนย์กลางความเจริญในแต่ละภูมิภาคของประเทศ   

First posted: 22 มกราคม 2562 | 15:58