Social media
สำนักข่าว 4 ภาษา    Thai | English | Chinese | THAI Overseas
0
Home / สังคม / สุราเถื่อน, เหล้าปลอม, ภาชนะ, ภาษี, การผลิต, ตลาด, ชุมชน
งานวิจัย : สุราเถื่อน ในสังคมไทย โดย กนิษฐา ไทยกล้า มช. และ ธีมา หมีกทอง จุฬาฯ
งานวิจัย : สุราเถื่อน ในสังคมไทย โดย กนิษฐา ไทยกล้า มช. และ ธีมา หมีกทอง จุฬาฯ
Last updated: 30 กรกฎาคม 2563 | 12:28
การศึกษาสถานการณ์การค้า ระบบการผลิต การตลาด การจำหน่าย การเข้าถึงพฤติกรมการซื้อ-ดื่ม และประเมิปัญหาการดื่มสุรเถื่อน ด้วยการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณผู้ที่มีพฤติกรรมการดื่มสุราเถื่อนในช่วง12 เดือนที่ผ่านมา จำนวน 665 คน การก็บข้อมูลการสังเกต และเชิงคุณภาพโดยสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสุรา เถื่อน 24 ราย

 

ลักษณะโรงคลั่นสุราที่สำวจเป็นโรกลั่นสุราที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตตามกฎหมาย ขายแบบทั้งตามระบบภาษีและขายเถื่อน สถานที่ตั้งเปิดเผย เข้าถึงง่าย และโรงกลั่นสุราเถื่อน ผลิตและขายแบบผิดกฎหมาย ตั้งอยู่ในสถานที่ปกปิด เข้าถึงยาก เช่น ใน สวน ในไร่ หรือบางรายแอบซ่อนอยู่ภายในบ้าน หรือหลังบ้าน มีการปิดบัง ช่อนเรันไม่สามารถมองเห็นได้

รูปแบบกระบวนการผลิตสุรากลั่นของแต่ละภูมิภาคไม่มีความแตกต่างกัน โดยจะต่างกันตรงวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนใหญ่ใช้ข้าวเหนียวและลูกแป้ง (แป้งเชื้อเหล้า เป็นวัตถุดิบสำคัญ)  สำหรับของภาคใต้ ใช้น้ำตาลโตนดเป็นวัตถุดิบสำคัญ เช่นเดียวกับต้นทุนการผลิตที่ต่างกัน หรือเพิ่มขึ้นจากการผลิตและขายแบบเถื่อน คือ ค่าบรรจุภัณฑ์ ช่น ขวดเปล่า ฝาจีบ กล่องกระดาษ ฉลาก (ตรายี่ห้อ) และอากรแสตมป์สำหรับ 30 ดีกรี 35 ดีกรี 40 ดีกรี ต้นทุน วัตถุดิบ และเชื้อเพลิงไต่งก้น ต้นทุนน้ำสุรกลั่นแบบเถื่อนประมาณลิตรละ 30 - 53 บาท สามารถขายได้ถูกกว่า ผู้ซื้อได้ปริมาณน้ำสุราที่มากกว่าเมื่อเทียบกับจำนวนเงินที่จ่าย

 กลยุทธ์ทางการตลาดสุราเถื่อนในสังคมไทย

ด้านผลิตภัณฑ์เถื่อนของแต่ละแห่งขึ้นอยู่กับความต้องการ ความชอบของลูกค้าในพื้นที่เป็นหลัก ทั้งรสชาติและความแรงของแอลกอฮอล์ (ดีกรี) ภาชนะ บรรจุภัณฑ์สำหรับใส่สุรเถื่อนทุกพื้นที่นำภาชนะเก่าที่เคยใส่น้ำดื่ม เบียร์ เหล้า กลับมาใช้ซ้ำและถุงพลาสติก เป็นต้น

- ด้านราดาผู้ผลิตสุราเถื่อนทุกรายจะตั้งราคาขายถูกกว่าสุราที่ขายแบบถูกกฎหมาย เนื่องจากลูกค้ามีรายได้น้อย ประกอบอาชีพ

เกษตรกรหอรับจ้างใช้แรงานเป็นส่วนใหญ่ โดยราคาสุราเถื่อนจะถูกกว่าหลายเท่าตัว

- ด้นช่องทางการจัดจำหน่าย ผู้ผลิตสุรากลันที่โรงกลั่นที่มีกรขออนุญาตกลั้นแบบถูกกฎหมายและมีขายแบบเถื่อนส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ภายในบริเวณบ้าน ชุมช หมู่บ้า ง่ยต่อการเดินทางมาซื้อ ลูกค้าสามารถซื้อสุราเถื่อนได้ตลอดเวลา บางแห่งมีการจัดสถานที่ มุมเล็ก ๆ สำหรับลูกด้าที่นั่งดื่ม เพื่อพูดคุยสังสรรค์กัน และยังมีกับแกล้ม น้ำดื่มให้ฟรี หรือซื้อที่หน้าโรงกลั่นแบบเถื่อน บ้านของคนกลั่นเหล้า รวมถึงร้านขายของชำภายในหมู่บ้าน

ด้านการส่งเสริมการตลาดใช้วิธีการแถมน้ำสุร แจก หรือนำน้ำสุรากลั่นให้ฟรีตามงานต่าง ๆ ในหมู่บ้าน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความสัมพันธ์ที่ดีภายในชุมชนอ การเข้าถึง พฤติกรมการซื้อ-ดื่ม จำนวนผู้ดื่มสุรเถื่อนในการศึกษาครั้งนี้จำนวน 665 คน เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง

ผู้ที่ดื่มสุราเถื่อนส่วนใหญ่อายุ 45 ปีขึ้นไป ร้อยละ 65,6 รองมาอายุ 25-44 ปี ร้อยละ 31.4 สถานภาพสมรส ร้อยละ 71.3 โสด ระดับการศึกษาประถมศึกษา ร้อยละ 48.6 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 17.6 อาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 33.5 รองมา คือ เกษตรกร/ชาวสวน(จ้าของ) ร้อยละ 32.5 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนในช่วง 5,000-10,000 บาท ร้อยละ 38.9 เหตุผลของการเลือก ซื้อ-ดื่มเครื่องดื่แอลกอฮอล์แบบเถื่อนเหตุผลที่สำคัญที่สุด เนื่องจากราคาถูก ร้อยละ 54. สถานที่ซื้อเหล้าเถื่อนบ่อยที่สุดใน

ช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาโดยนิยมซื้อมากที่สุด คือ ร้านขายของชำในชุมชน ร้อยละ 37:2 รองมา คือ โรงกลั่นสุรา ร้อยละ 36.6 วิธี

การชื้อ คือ เดินไปซื้อ ขี่ขับรถไปซื้อ สามารถแบ่งซื้อแบบย่อยได้ เช่น ซื้อทีละเป็ก/ตอง เป็กละ 7-10 บาท ซื้อใส่ถุ ซื้อ 1 ก๊ก 15:20 บาท ซื้เป็นขวดขนาดเครื่องดื่มบำรุงกำลัง 20 บาท ซื้อเป็นแบน 40-50 บาท ความถี่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ

เถื่อนในภาพรวมส่วนใหญ่ดื่มทุกวัน (7 วัน/สัปดาห์) ร้อยละ 25.6 รองมาคือ ทุกสัปดาห์ (1-2 วัน/สัปดาห์) ร้อยละ 20.0 ผู้ที่มี

พฤติกรมการดื่มสุราเถื่อนทุกวันส่วนใหญ่ซื้อที่รงคลั่นสุรา โรงตัมเหล้ามากที่สุด ร้อยละ 46,9 รองมา คือ ซื้อที่ร้านขายของชำในชุมชน ร้อยละ 43.5 ผู้ที่มีพฤติกรมการดื่มสุรเถื่อนแบบหนักเดือนละครั้งหรือมากกว่า ส่วนใหญ่ซื้อที่ร้านขายของชำในชุมชน ร้อยละ 420 รองมา คือ ซื้อที่รงคลั่นสร โรงต้มเหล้ามากที่สุด ร้อยละ 39.9 ปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบเถื่อนใน 12 คือนที่ผ่านมาผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบเถื่อนดื่มทั้งปีปริมาณเฉลี่ย 20.78 ลิตร

 

ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบเถื่อนได้รับผลกระทบด้านร่างกายและจิตใจโดยถูกคนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พูดจา หยาบคายใส่มากที่สุด ร้อยละ 50,2 รองมา คื ถูกรบกวนและทำให้รู้สึกรำคาญ ร้อยละ 49.6 มีปัญหาภายในครอบครัวหรือ ปัญหาชีวิตสมรส ร้อยละ 34.0 ผู้ที่ดื่มครื่องดื่แอลกอฮอล์แบบเถื่อนเคยได้รับอุบัติเหตุ/การบาดเจ็บจากการดื่ม ร้อยละ 26.2 ผู้มีความเสี่ยงในระดับอันตราและดื่แบบติด ร้อยละ 326 กลุ่มต่ำกว่า 20 ปี ที่มีความเสียงในระดับอันตรายและดื่มแบบติด ร้อยละ 50.0 อายุ 25-44 ปี มีความเสียงในระดับอันตรายและดื่มแบบติด ร้อยละ 36.8 เป็นผู้เคยได้การบำบัดอาการที่เกิดจาก การดื่มมีเพียงร้อยละ 3.5

แนวคิดที่มีต่อกฎหมายภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอลในประเทศไทย คือ ขั้นตอนในครขออนุญาต จดทะเบียนมีความยุ่งยาก ซับซ้อน ที่ต้อหาทำเลที่ตั้ง แรงานสำหรับการผลิต การจำกัดจำนวนการผลิต อัตราภาษีที่เพิ่มขึ้น ผนวกกับความกดดันการแข่งขันจากตลาดสุราชุมช ทำให้รงคลั่นสุรชุมชนเลือกที่จะเพิ่มยอดการขายโดยการจำหน่าย ผลิตสุราเถื่อนมากขึ้น รวมไปถึง การกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐบางคนมีการกระทำที่มิชอบ จึงยังต้องมีการผลิตและจำหน่ายสุรเถื่อน พื่อความอยู่รอด และตอบ สนองความต้องการของคนในชุมชน

ข้อเสนอแนะ

- การจะลด ควบคุมการดื่มสุราเถื่อนในชุมชนนอกจากจะให้ความรู้เรื่องอันตรายและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไนทุกกลุ่มอายุอย่างต่อเนื่องและเข้าถึงแล้ว ควรที่จะต้องสร้งวิถี วัฒนรรมชุมชนใหมให้ตระหนักถึงโทษที่ร่างกาย ได้รับมากขึ้น สร้างแนวความคิดใหม่ ที่ห่วงใยคนในชุมชนด้วยการไม่นำน้ำสุราเถื่อนไปร่วมแสดงความมีน้ำใจ ชุมชน ครอบครัวมีสุขหรือสนุกได้โดยไม่ต้องดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

- การบังคับใช้กฎหมายในชุมชนอย่างเคร่งครัด การหมขายเครื่องดื่มแอลกอฮล์ในร้านขายของชำ การห้ามขายซื้อร้านรถโชว์ห่วยในตลาด (foodtruck)

- มาตรการขึ้นภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลายเป็นการเพิ่มช่องว่างทางด้านต้นทุน ราคาสุราเถื่อน การใช้ช่องว่างของกฎหมายในการหางิ (ข้ากระเป้า) ของเจ้หน้าที่ ผนวกกับความต้องการดื่มของคนในชุมชนที่รายได้น้อย เป็นปัจจัยสำคัญใน การทำให้มีการจำหน่ายสุรเถื่อน ควรสร้างนิสัยความรับผิดชอบ การเป็นประชาชนไทยที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

- เปิดช่องทาให้ผู้ผลิต-จำหน่ายสุรเถื่อนร้องเรียนถึงการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่ ควรเพิ่ม และเข้มงวดในมาตรการในการดำเนินคดีแก่เจ้าหน้าที่ที่กระทำความผิด หรือกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมาย

First posted: 30 กรกฎาคม 2563 | 12:17