Social media
สำนักข่าว 4 ภาษา    Thai | English | Chinese | THAI Overseas
0
Home / / คณะกรรมการอาชีวศึกษา, หลักสูตรช่างอากาศยาน, ประกาศนียบัตรชั้นสูง
อาชีวศึกษานำร่อง 6 วิทยาลัยเทคนิคเรียนหลักสูตรช่างอากาศยานระดับ ปวส.แล้ว
Last updated: 13 พฤศจิกายน 2560 | 11:59
คณะกรรมการอาชีวศึกษาจับมือสถาบันการบินพลเรือน กองทัพอากาศและสายการบินเอกชน พัฒนาหลักสูตรช่างอากาศยาน หรือ Aircraft Mechanic เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิค 6 แห่งขานรับ นำร่องสอนหลักสูตรช่างอากาศยานในภาคการศึกษา 2 ปีนี้

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน นายวณิชย์ อ่วมศรี ที่ปรึกษาบริหารโครงการประจำสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)เปิดเผยว่า สอศ.ได้ร่วมกับสถาบันการบินพลเรือน(CAAT) บริษัทสายการบินต่างๆ รวมถึงกองทัพอากาศ พัฒนาหลักสูตรช่างอากาศยานให้เป็นหลักสูตรมาตรฐานสากล ซึ่งขณะนี้หลักสูตรดังกล่าวได้พัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะเป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใช้เวลาเรียน 2 ปี กับ 1 ภาคฤดูร้อน โดยเริ่มต้นนำไปใช้สอนในภาคเรียนที่ 2/2560

สำหรับวิทยาลัยนำร่องของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) 6 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิค(วท.)ถลาง จังหวัดภูเก็ต, วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จ.ชลบุรี , วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กรุงเทพฯ ,วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ,วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ และ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น นอกจากนี้มหาวิทยาลัยนครพนมยังได้ประสานขอใช้หลักสูตรนี้ด้วย

ปัจจุบันวิชาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบินเป็นที่ต้องการของตลาดการศึกษาอย่างมาก  สอศ.จึงได้ตั้งคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา(อ.กรอ.อศ.)สาขาอุตสาหกรรมการบินขึ้น เพื่อพิจารณาหลักสูตรครอบคลุมอุตสาหกรรมการบินทั้งระบบ อีกทั้ง สอศ.จะผลักดันให้เกิดหลักสูตรอุตสาหกรรมการบิน 5 ปี โดยเป็นหลักสูตร ปวช. 3 ปีและปวส. 2 ปีอีกด้วย

 

แนวโน้มอุตสาหกรรมการบินทวีอัตราเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะสายการบินราคาประหยัด ซึ่งสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์การเดินทางของคนทั่วโลก ทำให้มีความต้องการบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการบิน ที่มีความรู้ความสามารถเข้าสู่ธุรกิจ รวมทั้งช่างอากาศยานหรือ Aircraft Mechanic เพื่อรองรับแผนการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบินไทย  ซึ่งยังขาดแคลนวิศวกรอากาศยาน และ ช่างอากาศยานจำนวนมาก เพื่อซ่อมบำรุงดูแลรักษาเครื่องบินที่เพิ่มจำนวนขึ้นมากในอุตสาหกรรมการบินไทย 

จากการประเมินของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ได้ให้ข้อมูลตัวเลขความต้องการบุคคลากรด้านการบิน การควบคุมการจราจรทางอากาศและช่างอากาศยานภาคพื้นจำนวนกว่า 40,000 อัตรารองรับทั้งปริมาณและคุณภาพ

 

 

First posted: 13 พฤศจิกายน 2560 | 11:47