Social media
สำนักข่าว 4 ภาษา    Thai | English | Chinese | THAI Overseas
0
Home / การศึกษา / เงินทุนหมุนเวียนแก้หนี้สินครู, สำนักปลัดกระทรวงศึกษา
ครูผู้มีหนี้เฮ! ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อบังคับจัดตั้ง ‘เงินทุนหมุนเวียนแก้หนี้สินครู’ เผยใช้งบประมาณรัฐ,แหล่งเงินทุนและเงินคืนจากผู้กู้ยืม
ครูผู้มีหนี้เฮ! ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อบังคับจัดตั้ง ‘เงินทุนหมุนเวียนแก้หนี้สินครู’ เผยใช้งบประมาณรัฐ,แหล่งเงินทุนและเงินคืนจากผู้กู้ยืม
Last updated: 10 ตุลาคม 2561 | 23:18
ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศข้อบังคับจัดตั้ง'เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู'สังกัดสำนักงาน ก.ค.ศ.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยเงินทุน มาจากงบประมาณรัฐ,แหล่งเงินทุนในและนอกประเทศ และเงินคืนจากผู้กู้ยืมเป็นหลัก

10 ตุลาคม 2561-เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศข้อบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูว่าด้วยการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ.2561 ใจความว่า

โดยที่มีการจัดตั้งเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ต่อมามีการประกาศใช้ พ.ร.บ.การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรกำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ดังกล่าว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 แห่ง พ.ร.บ.การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558 คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง จึงกำหนดข้อบังคับไว้…

มีสาระสำคัญในหมวด 1 บททั่วไป

ข้อ 5 วิธีปฏิบัติอื่นใดที่มิได้กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยการนั้นโดยอนุโลม

ข้อ 6 ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง

ข้อ 7 ให้จัดตั้งเงินทุนหมุนเวียนชื่อว่า “เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู” อยู่ในสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.),สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อ 8 เงินทุนหมุนเวียน ประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้

(1) เงินที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี

(2) เงินที่ได้รับจากแหล่งเงินทุนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

(3) เงินที่ได้รับชำระคืนจากผู้กู้ยืม

(4) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค หรือมอบให้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

(5) ดอกผลที่ได้รับจากการฝากเงินทุนหมุนเวียน

(6) รายรับอื่นๆ

ข้อ 9 เงินทุนหมุนเวียนให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการ ดังต่อไปนี้

(1) จ่ายให้ข้าราชการครูที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินตามวัตถุประสงค์ของเงินทุนหมุนเวียน

(2) จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบริหารและการจัดการเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนการใช้จ่ายเงินตาม

(1) และ (3) ให้จ่ายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด

(อ่านฉบับเต็มได้ที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/253/T_0027.PDF)

อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจหนี้สินครูจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครู 87 แห่งทั่วประเทศ, โครงการพัฒนาชีวิตครู, โครงการ เงินกู้สมาชิกกองทุนการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.)ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.) และ กองทุนหมุนเวียนแก้ไขปัญหาหนี้สินครู นั้น ครูทั่วประเทศมีมูลค่าหนี้สินรวมกันประมาณ 1 ล้านล้านบาท และมีเงินออมรวมประมาณ 3 แสนล้านบาท 

นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะคณะกรรมการศึกษาวิเคราะห์การดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูทั้งระบบ เปิดเผยว่า หนี้สินดังกล่าวของครูเป็นหนี้สินที่สามารถตรวจสอบได้ทั้งหมดและไม่ใช่หนี้เสีย โดยหนี้สินของครูจะเป็นหนี้จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู 87 แห่ง ประมาณ 7 แสนล้านบาท มีครูเป็นหนี้จำนวน 4.6 แสนคน, โครงการเงินกู้ ช.พ.ค.1-5 มูลค่าหนี้สิน 1.5 แสนล้านบาท มีครูเป็นหนี้ประมาณ 3 แสนกว่าคน, โครงการพัฒนาชีวิตครู มูลค่าหนี้ 5 หมื่นล้านบาท มีครูเป็นหนี้ 6 หมื่นกว่าคน และกองทุนหมุนเวียนฯ มูลค่าหนี้ 1 พันล้านบาท มีครูเป็นหนี้ จำนวน 8,500 คน

อนึ่ง กองทุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินที่จำเป็นเร่งด่วนของข้าราชการครู เดิมกำหนดให้กู้ยืมรายละไม่เกิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ต่อมาได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. 2561 ให้มีการขยายวงเงินเป็นรายละไม่เกิน 300,000 บาท โดยยังคงอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี ผ่อนชำระเป็นงวดรายเดือน ไม่เกิน 96 งวด หรือ 8 ปี

โดยคุณสมบัติของข้าราชการครูได้อนุมัติจัดสรรเงินให้ข้าราชการครูกู้ยืม คือ อนุมัติให้ข้าราชการครู (สายผู้สอนเท่านั้น) ในสถานศึกษาสังกัด ศธ.ไม่น้อยกว่า 5 ปี, มีเงินเดือนและเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิ หลังจากหักชำระหนี้เงินทุนหมุนเวียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30, ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และเป็นแบบอย่างที่ดี, ไม่เคยกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูมาก่อน, ไม่เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย,ไม่เป็นผู้ที่ถูกฟ้องร้องคดีล้มละลาย หรือมีคำสั่งศาลให้พิทักษ์ทรัพย์ และ ไม่เคยกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ 

นอกจากนี้ ต้องเป็นผู้มีหนี้สินที่ก่อไว้ก่อนวันยื่นคำขอกู้เป็นหนี้ที่มีอยู่จริง บังคับได้ตามกฎหมาย ต้องเป็นหนี้กับ ธนาคาร สหกรณ์ออมทรัพย์ หรือสถาบันการเงิน ยกเว้น หนี้บัตรเครดิต หนี้บัตรสินเชื่อเงินสด หนี้ กยศ. หนี้เช่าซื้อ สินเชื่อเกี่ยวกับรถ หนี้บริษัทประกันชีวิต หนี้บัตรสินเชื่อเงินสด

First posted: 10 ตุลาคม 2561 | 23:11