Social media
สำนักข่าว 4 ภาษา    Thai | English | Chinese | THAI Overseas
0
Home / วิทยาศาสตร์ - เทคโนโลยี / นวัตกรรม, วิศวกรรม, มหิดล, AI, ภัยพิบัติ, ไวรัสโคโรนา, หุ่นยนต์, ข่าวปลอม
สุดยอดไอเดีย! 3 นวัตกรรม รับมือ #ไวรัสโคโรนา #ภัยพิบัติ ฝีมือวิศวะ มหิดล
สุดยอดไอเดีย! 3 นวัตกรรม รับมือ #ไวรัสโคโรนา #ภัยพิบัติ ฝีมือวิศวะ มหิดล
Last updated: 12 กุมภาพันธ์ 2563 | 15:31
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิด 3 นวัตกรรม ได้แก่ หุ่นยนต์แพทย์อัจฉริยะ Doctosight วินิจฉัยและรักษาผ่านระบบโทรเวช (Telemedecine) ถุงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ป้องกันเชื้อโรคและสารเคมี และ AI คัดกรองข่าวปลอมเรื่องการระบาดของไวรัสโคโรนา เพื่อรับมือเชื้อโรคและภัยพิบัติจากสารเคมี หรือกัมมันตรังสี เหตุปัจจุบันและในอนาคต

รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงเปิด 3 นวัตกรรม รับมือไวรัสโคโรนาและภัยพิบัติ โดยทำงานวิจัยเรื่องหุ่นยนต์ทางการแพทย์ทั้งผ่าตัด ฟื้นฟู และช่วยบริการอำนวยความสะดวกในโรงพยาบาลมากว่า 15 ปี ขณะที่ประเทศไทยมีปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ มีอัตราส่วนจำนวนบุคลากรทางด้านการแพทย์ต่อประชากรทั้งหมดค่อนข้างต่ำ เฉลี่ย 0.393 คนต่อประชากร 1000 คน โดยเฉพาะในวิกฤติไวรัสโคโรนา ย่อมต้องการนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาแบ่งเบาภาระแพทย์พยาบาล ตลอดจนมุ่งพัฒนายกระดับระบบสาธารณสุขของประเทศ

โดยสามารถควบคุมได้ผ่านแอพพลิเคชั่น สื่อสารได้ทั้งระยะใกล้และระยะไกล สามารถขนส่งยาภายในโรงพยาบาลได้ ถูกออกแบบให้ติดตั้งระบบเซนเซอร์ตรวจวัดสัญญานชีพต่างๆ ทั้งอุณภูมิความร้อน และการวัดอื่นๆ ซึ่งสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ เคลื่อนที่หลบหลีกสิ่งกีดขวางได้ เข้าเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงได้โดยไม่จำเป็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมาที่หน้าคอมพิวเตอร์ 

ถุงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย Negative Pressure Bag : NPB ใช้ขนย้ายผู้ป่วยในสถานการณ์อุบัติภัยโรคระบาด สารเคมีหรือสารกัมมันตรังสี กรณีไวรัสโคโรนา ผู้ติดเชื้อสามารถส่งผ่านเชื้อไปยังแพทย์พยาบาลหรือผู้ที่ช่วยเหลือได้ ดังนั้น สิ่งสำคัญที่สุดคือ ความปลอดภัยต่อผู้ที่ช่วยเหลือ หากต้องมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อจากจุดอันตรายไปยังที่ที่ปลอดภัย

และยังมี ถุงแบบ Positive Pressure Bag : PPB สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ไม่มีเชื้อ แต่อยู่ในพื้นที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ โดยถ่ายเทอากาศออกไปด้านนอก ใช้ในสถานการณ์ที่สิ่งแวดล้อมรอบด้านเป็นพิษ จำเป็นต้องให้ผู้ป่วยอยู่ในถุงที่ปลอดภัย และปรับความดันภายในถุงให้เป็นบวก ดังนั้น อากาศภายนอกจะเข้าไปข้างในไม่ได้

รัฐบาลได้มีการจัดตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม หรือ Anti-Fake News Center Thailand จึงได้คิดค้นนวัตกรรม ระบบ AI คัดกรองข่าวปลอมในเรื่องการระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดย ดร.สุเมธ ยืนยง ร่วมกับ ผศ.ดร.นริศ หนูหอม และ ดร. กลกรณ์ วงศ์ภาติกะเสรี อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

First posted: 12 กุมภาพันธ์ 2563 | 09:23