Social media
สำนักข่าว 4 ภาษา    Thai | English | Chinese | THAI Overseas
0
Home / สาธารณสุข / นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร, รมว.สาธารณสุข, คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, งดขายเบียร์เหล้าช่วงสงกรานต์2562
รมว.สาธารณสุข'ปิยะสกล'เผย กก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังไม่ชี้ขาดห้ามขายเหล้า 13 เม.ย. รอประชุมวาระพิเศษอีกครั้ง2สัปดาห์หน้า
รมว.สาธารณสุข'ปิยะสกล'เผย กก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังไม่ชี้ขาดห้ามขายเหล้า 13 เม.ย. รอประชุมวาระพิเศษอีกครั้ง2สัปดาห์หน้า
Last updated: 15 มีนาคม 2562 | 19:29
นพ. ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุขและประธานคณะ กก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เผยยังไม่ชี้ขาดห้ามขายเหล้าช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 13 เมษายนนี้ รอประชุมวาระพิเศษอีกครั้งในอีก2สัปดาห์ ชี้โฆษณาเบียร์ไม่มีแอลกอฮอล์ผิดกฏหมายของ อย.

15 มีนาคม 2562-ที่สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี  นพ. ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 1/2562 โดยมีผู้แทนจากภาครัฐ และภาคเอกชนเข้าร่วมประชุม และให้สัมภาษณ์ว่า

ในวันนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อสนับสนุนการควบคุมและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 โดยมีมาตรการควบคุม 3 ด้าน ได้แก่

1) ด้านการบังคับใช้กฎหมาย ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หน่วยงานราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัด บูรณาการการดำเนินงานตามกฎหมาย โดยเน้นเรื่องการจำหน่ายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมถึงจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจร่วมดำเนินการกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนทุกจังหวัด เน้นการแยกผู้ดื่มแอลกอฮอล์ไม่ให้ขับขี่ยานพาหนะ และ

2) มาตรการด้านสังคมและชุมชน ให้สมาชิกในครอบครัวตักเตือนและเฝ้าระวังคนในครอบครัว ให้ผู้นำชุมชน ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ “เคาะประตูบ้าน” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนในเรื่องการขาย/การดื่มแอลกอฮอล์ ป้องกันการเมาแล้วขับ การทะเลาะวิวาท ควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มเด็ก

3) ด้านการบำบัดรักษา ให้กรมคุมประพฤติ ดำเนินการตามคัดกรองและส่งต่อเพื่อบำบัดรักษา ยังโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยให้กรมควบคุมโรค รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบำบัดรักษาดังกล่าว และติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน รายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบ

รวมทั้งกวดขันการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อยู่ในเขตโซนนิ่งเล่นน้ำสงกรานต์ ส่วนรถเข็นขายแอลกอฮอล์ในบริเวณงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย จะทำหนังสือขอผู้ว่าราชการจังหวัดและกรมสรรพสามิตดำเนินการต่อไป

 

 “สำหรับประเด็นการงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันที่ 13 เมษายน ที่ประชุมมีมติให้จัดประชุมเรื่องนี้เป็นวาระพิเศษ ในอีก 2 สัปดาห์ โดยให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้าน ในการลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติพิจารณาต่อไป” ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล รมว.สาธารณสุขกล่าว

นอกจากนี้ก่อนเข้าประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติ ในวาระการพิจารณาเรื่องการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์วันที่ 13 เมษายนนี้หรือไม่ นพ.ปิยะสกล รมว.สาธารณสุขได้กล่าวถึงการโฆษณาเบียร์แบบไม่มีแอลกอฮอล์ เท่าที่ทราบคือผิดกฎหมายของ อย. จะโฆษณาแบบนี้ไม่ได้ อย่างไรก็ตาม คงมีการนำเรื่องเบียร์ไม่มีแอลกอฮอล์เข้าสู่คณะกรรมการระดับชาติด้วย เพื่อตีความว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 หรือไม่

สำหรับเรื่องโฆษณาเบียร์ไม่มีแอลกอฮอล์นี้ นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหาร และยา เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เปิดตัวสินค้าใหม่เป็นเครื่องดื่มมอลต์ไม่มีแอลกอฮอล์ และพบว่ามีการโฆษณาในทำนองว่า เป็นเบียร์ไม่มีแอลกอฮอล์  ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอชี้แจงว่า เบียร์จัดเป็นสุรา ตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ซึ่งหมายถึงวัตถุทั้งหลายหรือของผสมที่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งสามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้ำสุรา แต่ไม่รวมถึงเครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.5 ดีกรี การนำเบียร์ มาสกัดแอลกอฮอล์ออกหรือลดปริมาณแอลกอฮอล์ลงให้ไม่เกิน 0.5 ดีกรี หรือไม่เกินร้อยละ 0.5 จัดเป็นเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท โดยผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพมาตรฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และ ต้องส่งผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณแอลกอฮอล์ประกอบการพิจารณา โดยต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์คงเหลือในผลิตภัณฑ์ไม่เกินร้อยละ 0.5 จึงจะได้รับเลขสาระบบอาหาร ซึ่งจากการตรวจสอบฐานข้อมูลการอนุญาตของ อย. พบการอนุญาตผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเบียร์ไม่มีแอลกอฮอล์ ภายใต้ชื่อ “เครื่องดื่มมอลต์ที่สกัดแอลกอฮอล์ออก” และ “เครื่องดื่มมอลต์ไม่มีแอลกอฮอล์” จำนวนทั้งสิ้น 23 รายการ

ขณะที่การโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่สกัดแอลกอฮอล์ออก/ลดปริมาณแอลกอฮอล์ที่เป็นการโฆษณาสรรพคุณ คุณประโยชน์ต้องขออนุญาตโฆษณากับ อย. ก่อนจึงจะสามารถเผยแพร่ได้ โดยการโฆษณาแจกแจงคุณประโยชน์ของสารอาหารที่เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์อาหารจะสามารถกระทำได้ต่อเมื่อมีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่ามีคุณประโยชน์ตามที่กล่าวอ้างจริง และต้องแสดงข้อมูลบนฉลากโภชนาการเพื่อให้ผู้บริโภคทราบด้วย และการโฆษณาดังกล่าวต้องไม่สื่อในทำนองที่ทำให้เกิดความเชื่อมโยงถึงเบียร์หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อื่น ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม พร้อมแสดงข้อความ “เครื่องดื่มมอลต์ไม่มีแอลกอฮอล์/สกัดแอลกอฮอล์ออก” ปรากฏคู่กับการแสดงภาพเครื่องดื่มดังกล่าวทุกครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสำคัญของผลิตภัณฑ์ หากตรวจพบการโฆษณาสรรพคุณ คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท และหากพบการเชื่อมโยงกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือชักจูงให้ผู้บริโภคดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือการแสดงคุณภาพ สรรพคุณ คุณประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ทำให้เข้าใจว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย โดยใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ ที่ยังไม่ผ่านการประเมินการกล่าวอ้างทางสุขภาพจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นต้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

สำหรับกรณีผลิตภัณฑ์ที่เป็นข่าว อย. ตรวจสอบแล้วพบเป็นการรีวิวผลิตภัณฑ์ ซึ่งเข้าข่ายเป็นการโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต และ อย. จะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้รีวิวต่อไป นอกจากนี้จะตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม หากพบความเชื่อมโยงกับเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ จะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอีกด้วย จึงขอให้ผู้บริโภควางใจ

 

 

 

First posted: 15 มีนาคม 2562 | 19:28