Social media
สำนักข่าว 4 ภาษา    Thai | English | Chinese | THAI Overseas
0
Home / สาธารณสุข / รพ.ศิริราช,สร้างศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุที่สมุทรสาคร, แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ศิริราชผุดสร้างศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติที่สมุทรสาคร ต้นแบบดูแลรองรับสังคมผู้สูงอายุก่อนขยายตามยุทธศาสตร์ชาติ
ศิริราชผุดสร้างศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติที่สมุทรสาคร ต้นแบบดูแลรองรับสังคมผู้สูงอายุก่อนขยายตามยุทธศาสตร์ชาติ
Last updated: 12 กรกฎาคม 2562 | 17:44
โรงพยาบาลศิริราชร่วมกับจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมสร้าง'ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ' ในพื้นที่ 25 ไร่ที่ จ.สมุทรสาคร ต้นแบบการดูแลรองรับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

12 กรกฎาคม 2562-ที่โรงพยาบาลศิริราช ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับ นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร แถลงข่าว “โครงการจัดสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ” โดยมี ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ รศ.นพ.วิศิษฎ์  วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช แพนเค้ก-เขมนิจ และ นางนงนวล จามิกรณ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม 

ศ.นพ.ประสิทธิ์ กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ โดยมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ และสูงเป็นอันดับที่ 3 ของเอเชีย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญถึงการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 ได้มีการพัฒนาด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ภายใต้แผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้ร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ดำเนินโครงการจัดสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร เนื่องด้วยความพร้อมและศักยภาพในการรองรับการดำเนินการในหลายด้านของจังหวัด จึงนำมาสู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับ จ.สมุทรสาคร โดยมุ่งหวังให้ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ สร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นต้นแบบของประเทศ โดยเฉพาะการดูแลระยะกลาง (intermediate care) เพื่อให้ผู้ป่วยสูงอายุหลังพ้นการเจ็บป่วยในระยะเฉียบพลันแล้ว ได้เตรียมตัวกลับไปใช้ชีวิตต่อที่บ้าน ลดระยะเวลาการต้องอยู่ในโรงพยาบาลนานเกินไป และสามารถป้องกันการกลับมาเจ็บป่วยซ้ำ หรือต้องมารับการรักษาในโรงพยาบาลซ้ำซ้อนอีก

“ผลจากการดำเนินการทำให้เกิดองค์ความรู้เฉพาะทางสำหรับกลุ่มผู้ป่วยสูงวัย เป็นต้นแบบขยายไปยังจังหวัดอื่นๆ ของประเทศในอนาคต ตลอดจนเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆ ในผู้สูงอายุไปยังประชาชนผู้สนใจทั่วไป สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561–2580 ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในด้านอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ และยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม รองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน” ศ.นพ.ประสิทธิ กล่าว

นอกจากนี้ ศ.นพ.ประสิทธิ กล่าวว่า ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ ขนาดพื้นที่ 25 ไร่ ตั้งอยู่ห่างจาก รพ.ศิริราช 35 กิโลเมตร บริเวณถนนเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผนบูรณาการการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ตามยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ เป้าหมายด้านสภาพแวดล้อม และนวัตกรรมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ภายใต้กรมกิจการผู้สูงอายุ พม. วงเงินก่อสร้าง 1,800 ล้านบาท การดำเนินโครงการ แบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 – 2563 และระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 – 2564 ประกอบด้วย ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัย อาคารผู้ป่วยนอก ศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ หอผู้ป่วยใน 1 ขนาด 46 ห้อง หอผู้ป่วยใน 2 ขนาด 34 ห้อง หอพักบุคลากร อาคารสนับสนุน บ่อบำบัดน้ำเสียรวม อาคารพักขยะ เป็นต้น และให้บริการทั้งผู้ป่วยและผู้ป่วยนอก

First posted: 12 กรกฎาคม 2562 | 17:44