Social media
สำนักข่าว 4 ภาษา    Thai | English | Chinese | THAI Overseas
0
Home / สิ่งแวดล้อม / ต้นไม้
'เครือข่ายต้นไม้ในเมือง' ร้องรัฐใช้'รุกขกรรม' ดูแลต้นไม้ป่วย อย่าด่วนโค่นต้นไม้ทิ้งหมด
'เครือข่ายต้นไม้ในเมือง' ร้องรัฐใช้'รุกขกรรม' ดูแลต้นไม้ป่วย อย่าด่วนโค่นต้นไม้ทิ้งหมด
Last updated: 19 พฤษภาคม 2560 | 19:01

 

วันที่ 19 .. เครือข่ายต้นไม้ในเมือง สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย โครงการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ โครงการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ และกลุ่มบิ๊กทรี ออกแถลงการณ์ เรื่องข้อเรียกร้องต่อภาครัฐ ให้เกิดระบบบริหารจัดการต้นไม้ในเมืองกรณี: ต้นไทรที่ .ชิดลม ล้มจนมีผู้เสียชีวิต

 

จากกรณีดังกล่าว เครือข่ายภาคประชาชนที่ทำงานด้านต้นไม้ในเมืองทั้ง 5 องค์กรใหญ่ ขอร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิต และขอยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล และทุกหน่วยงานที่ดูแลต้นไม้ในเมือง คือกรุงเทพมหานคร กฟน.กฟภ ฯลฯ เพื่อให้เกิดการสร้างระบบบริหารจัดการต้นไม้ในเมือง เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียของประชาชนและประเทศชาติเช่นนี้อีก โดยข้อเรียกร้องของกลุ่มเครือข่ายประกอบไปด้วย ข้อเรียกร้องในระยะเร่งด่วน คือ ข้อ 1-3 และข้อเรียกร้องในระยะยาว คือ ข้อ 4-6 ดังนี้

 

1. อย่าด่วนตัดต้นไม้ทิ้งทั้งหมด ตามที่มีบางกระแสเรียกร้อง ซึ่งเป็นการตัดสินใจด้วยความรู้ สึก คือ “ความกลัวสิ่งที่ควรทำคือการแก้ปัญหาด้วยความรู้โดยใช้ศาสตร์รุกขกรรม

 

2. จัดทีมรุกขกรและนักวิชาการ เร่งสำรวจต้นไม้อันตราย (ต้นไม้ป่วย) อย่างเป็นระบบ พร้อมทำสัญลักษณ์ต้นไม้ป่วยให้ประชาชนได้ทราบ และกำหนดแนวทางแก้ปัญหาที่ได้ประโยชน์สูงสุด คือได้รักษาต้นไม้ใหญ่ และได้เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับให้ประชาชน และควรจัดทำคู่มือประชาชนในการสังเกตต้นไม้ป่วย เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสำรวจ

 

3. จัดทีมตรวจรักษาต้นไม้อันตราย (ต้นไม้ป่วย) โดยมีรุกขกรทำหน้าที่หมอต้นไม้ในการประเมินระดับการรักษา บางต้นอาจใช้การตัดแต่ง บางต้นอาจใช้การค้ำยัน บางต้นอาจต้องปรับปรุงระบบรากและปรับวัสดุดาษแข็งที่ทับระบบราก ยกเว้นบางกรณีที่เกินเยียวยาจริงๆ ถึงมีความจำเป็นต้องตัดทิ้ง

 

4. จัดตั้งบริษัท รุกขกรรมนครหลวง โดยเป็นการบูรณาการร่วมกัน ระหว่าง กรุงเทพมหานคร การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฯลฯ เพื่อให้เกิดองค์กรที่มีความรู้ทักษะ และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานในระดับสากล เพื่อให้บริการหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบดูแลต้นไม้ใหญ่ในเมือง

 

5. กำหนดระเบียบปฎิบัติ ให้ทุกหน่วยงานที่ดูแลต้นไม้ในเมือง ต้องมีรุกขกรที่ได้มาตราฐาน โดยมีการส่งเสริมการฝึกอบรมรุกขกร พัฒนาระบบควบคุมคุณภาพรุกขกร โดยมีการออกใบรับรองความรู้รุกขกร เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการตัดแต่ง รักษาต้นไม้ของหน่วยงาน ซึ่งเป็นมาตราการสากลที่นานาประเทศใช้กันทั้ง ญี่ปุ่น แคนาดา สิงคโปร์ฯลฯ

 

6. ควรออกกฎหมายคุ้มครองต้นไม้ใหญ่ในเมือง เพื่อครอบคลุมต้นไม้ใหญ่ในเมือง ทั้งที่อยู่ในการดูแลของภาครัฐและเอกชน โดยกำหนดมาตรการการคุ้มครองดูแล และเกณท์การปฎิบัติต่อต้นไม้ในเมืองที่ได้รับการขึ้นทะเบียน (ตามชนิด ขนาด และสถานที่) ให้มีมาตรฐานปฎิบัติเดียวกันและตรวจสอบได้ ตามหลักสากลของโลก (เป็นสิ่งที่รัฐบาลอังกฤษและสิงคโปร์ทำ)

 

 

ทั้งนี้ เครือข่ายภาคประชาชนที่ทำงานด้านต้นไม้ในเมืองทั้ง 5 องค์กรใหญ่ อันประกอบไปด้วย เครือข่ายต้นไม้ในเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กลุ่มบิ๊กทรี สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย และโครงการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ยินดีให้ความร่วมมือทั้งในด้านข้อมูล ปฏิบัติการ และการสื่อสารกับภาคประชาชน เป็นการยื่นข้อเรียกร้องไปพร้อมๆ กับการยื่นมือเพื่อเป็นเพื่อนร่วมงาน ให้เกิดการร่วมกันสร้างระบบบริหารจัดการต้นไม้ในเมือง” เช่นเดียวกับนานาอารยประเทศ เพื่อให้ทุกเมืองในประเทศไทยมีความร่มรื่น ทุกชีวิตได้รับประโยชน์จากต้นไม้ในเมืองในทุกมิติ และประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ชีวิตร่วม เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศน์ของ ต้นไม้ในเมือง.

 

ภาพ : เฟซบุ๊คเครือข่ายต้นไม้ในเมือง 

First posted: 19 พฤษภาคม 2560 | 19:00