Social media
สำนักข่าว 4 ภาษา    Thai | English | Chinese | THAI Overseas
0
Home / ศิลปวัฒนธรรม / กฏกระทรวงวัฒนธรรมใหม่, ถอดถอนศิลปินแห่งชาติ
ราชกิจจาฯประกาศกฎกระทรวงวัฒนธรรม สามารถถอดถอน'ศิลปินแห่งชาติได้' ชี้ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม
ราชกิจจาฯประกาศกฎกระทรวงวัฒนธรรม สามารถถอดถอน'ศิลปินแห่งชาติได้' ชี้ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม
Last updated: 22 พฤษภาคม 2563 | 21:30
ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศกฎกระทรวงวัฒนธรรมฉบับใหม่ สามารถถอดถอน'ศิลปินแห่งชาติได้' อ้างเหตุผลชี้ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ขณะที่คนในวงวรรณกรรมชี้ต้องเคารพคุณค่าผลงานของศิลปินเป็นหลัก หลายคนไม่ได้เป็นคนดี เช่น'สุนทรภู่'จอมเจ้าชู้ชมชอบสุรา แต่ได้รับยกย่องเป็นกวีเอก

21 พฤษภาคม 2563-เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดสาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกและประโยชน์ตอบแทนของศิลปินแห่งชาติ (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2563

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ๕ แห่งกฎกระทรวงกำหนดสาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก และประโยชน์ตอบแทนของศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน ข้อ ๕ ศิลปินแห่งชาติต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(๒) มีชีวิตอยู่ในวันประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ

(๓) เป็นผู้มีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับของวงการศิลปะในสาขานั้น

(๔) เป็นผู้สร้างสรรค์และพัฒนาศิลปะในสาขที่ได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ

(๕) เป็นผู้ผดุง ถ่ายทอด เผยแพร่ หรือเป็นต้นแบบศิลปะในสาขาที่ได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ

(๖) เป็นผู้ทุ่มเท อุทิศตนเพื่องานศิลปะ และมีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

(๗) ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย

(๘) ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๐ แห่งกฎกระทรวงกำหนดสาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก และประโยชน์ตอบแทนของศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสาร หลักฐาน และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องแล้ว ถ้าเห็นว่าถูกต้องและครบถ้วน ให้เสนอผลการตรวจสอบ รวมทั้งเอกสารหลักฐาน และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติเมื่อได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ใดเป็นศิลปินแห่งชาติแล้ว

หากปรากฏว่าศิลปินแห่งชาติผู้นั้นมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในควำมผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ คณะกรรมการโดยมติด้วยคะแนนเสียงอย่างน้อยสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่อาจยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติได้เมื่อได้ยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ใดเป็นศิลปินแห่งชาติตามวรรคสอง ให้งดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ

ให้ไว้ ณ วันที่

๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

อิทธิพล คุณปลื้ม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ศิลปินแห่งชาติเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ทรงคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคม ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นศิลปินแห่งชาติจึงต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและมีความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม สมควรแก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติของศิลปินแห่งชาติให้เหมาะสม และกำหนดให้คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติอาจยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติซึ่งมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ รวมทั้งให้งดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

อย่างไรก็ตาม มีความเห็นของผู้อยู่ในแวดวงวรรณกรรม เ ช่น นายชชล ฐิตะโชติการ โพสต์ไว้อย่างน่าคิดว่า"ศิลปินเป็นได้ด้วยจิตวิญญาน ศิลปินระดับโลกหลายๆคนก็ไม่ได้เป็นคนดี มีทั้งเรื่องอื้อฉาว ยาเสพติด เข้าคุกตะราง แต่ชาวโลกเขาเคารพที่ผลงาน

ตัวอย่างเช่น สุนทรภู่ ก็เป็นผู้มีมีนิสัยเจ้าชู้ผิดลูกผิดเมียชาวบ้าน ทั้งยังชมชอบหลงใหลในสุรา รักษาศีล5ได้ไม่ครบ หากแต่เราเคารพในผลงานกวีนิพนธ์ และยกย่องให้เป็นกวีเอกของไทย

ในความเห็นของผมต่อให้ศิลปินสร้างงานศิลป์ออกมาจากเรือนจำ หากงานนั้นคงคุณค่า ให้ผู้คนได้เสพย์รับและศึกษา ก็ยังมอบรางวัลให้ได้"

First posted: 21 พฤษภาคม 2563 | 21:20