Social media
สำนักข่าว 4 ภาษา    Thai | English | Chinese | THAI Overseas
0
Home / Thai Tribune Forum / ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล, รถไฟเชื่อมสนามบิน: ทางเดินเข้าคุก
รถไฟเชื่อมสนามบิน: ทางเดินเข้าคุก! โดย ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล
รถไฟเชื่อมสนามบิน: ทางเดินเข้าคุก! โดย ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล
พื้นทื่รถไฟมักกะสัน 150 ไร่ที่ให้ในโครงการสัมปทานรถไฟเชื่อม 3 สนามบิน
Last updated: 8 สิงหาคม 2561 | 18:08
ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง วิจารณ์การประเมินราคาในโครงการสร้างรถไฟเชื่อม 3 สนามบิน ที่แถมที่ดินรถไฟมักกะสัน 150 ไร่ ที่ให้เอกชนเช่า 52,337 ล้านบาทและทยอยจ่ายใน 50 ปี ถือว่าต่ำมาก จากการประเมินขององค์กรที่มิใช่วิชาชีพจริง เข้าข่ายผิดกฏหมายมาตรา 157 หรือไม่?

ตามที่กลุ่มผู้ร้องเรียนแถลงข่าวเกี่ยวกับโครงการรถไฟเชื่อม 3 สนามบิน ที่แถมที่ดินมักกะสัน 150 ไร่ ที่เป็นเงื่อนไขดีที่สุดในสามโลก

โดยระบุว่า มีการประเมินราคาที่ดินไม่เป็นไปตามราคาตลาด เพราะต่ำกว่าความเป็นจริงถึง 3-4 เท่า นั้น

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ได้ชี้แจง:

"ราคาประเมินที่ดินจัดทำโดยที่ปรึกษาของ รฟท. (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

โดยยึดหลักราคาที่ดินแปลงใหญ่รอบพื้นที่มักกะสัน ทำให้ราคาที่ดินตก 6 แสนบาทต่อตร.ว.

ซึ่งนำไปคำนวณค่าเช่าที่ที่เอกชนต้องจ่ายให้ รฟท. ตลอดระยะเวลา 50 ปี (รวมเงินเฟ้อ) โดยรวมแล้ว รฟท. จะได้รับค่าเช่าที่ประมาณ 52,337 ล้านบาท"

ผมวิจารณ์ดังนี้

1. ตัวเลขค่าเช่าที่ประมาณ 52,337 ล้านบาทดังกล่าว ถ้าคำนวนจากค่าเช่าปีละ 1 พันล้านบาท มูลค่า 52,337 ล้านบาทจะเป็นรายได้ที่ทยอยได้รับตลอดห้วงเวลา 50 ปีในอนาคต ...

จึงไม่ใช่มูลค่าปัจจุบัน (present value)

ถ้าคำนวนเป็นมูลค่าปัจจุบัน (present value) จะมีมูลค่าต่ำกว่ามาก อาจจะเหลือเพียงประมาณครึ่งหนึ่งของตัวเลข 52,337 ล้านบาทเท่านั้น

2. ข้อมูลตามลิงค์ข้างล่าง ที่ดินในบริเวณไม่ห่างมาก โรงแรมปาร์คนายเลิศ 15 ไร่ ขายในปี 2559 ราคา 1.08 หมื่นล้านบาท หรือ 1.8 ล้านบาทต่อ ตร.ว.

ส่วนสถานฑูตอังกฤษ 22 ไร่ ขายในปี 2561 ราคา 1.9 หมื่นล้านบาท หรือ 2 ล้านบาทต่อ ตร.ว.

3. ผู้ที่ทำอาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่น่าเชื่อถือนั้น กำหนดอยู่ในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สช. 24 /2555 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักสำหรับธุรกรรมในตลาดทุน

ประกาศ ก.ล.ต. ดังกล่าวระบุวัตถุประสงค์ว่า

"โดยที่ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมในตลาดทุนเป็นข้อมูลสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของประชาชน

การประเมินมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าว จึงจำเป็นต้องอาศัยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและความรับผิดชอบเป็นผู้ดำเนินการ

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับธุรกรรมในตลาดทุน

จึงมีข้อกำหนดให้การประเมินมูลค่าทรัพย์สินข้างต้นต้องดำเนินการโดยบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ"

4. วิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็นวิชาชีพเฉพาะ และมีขั้นตอนการทำงานเพื่อประเมินมูลค่าที่ซับซ้อน ...

และแม้แต่การสอบถามราคาที่ดินข้างเคียง ก็ต้องดำเนินการตามหลักวิชาการ ...

เพราะข้อมูลที่ได้จากการสอบถาม ราคาที่ดินสำหรับวิถีชีวิตประจำวันที่สนับสนุนกิจกรรมรถไฟ เช่น ที่พัก โรงพยาบาล และร้านค้าปลีกย่อย ...

ย่อมจะต่ำกรณีถ้าเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเป็นแนวอื่นได้หลายเท่า เช่น โรงแรมระดับห้าดาว

5. ถึงแม้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะเป็นสถานศึกษาที่มีชื่อเสียง ...

แต่ก็มิใช่องค์กรวิชาชีพด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และไม่อยู่ในรายชื่อที่ ก.ล.ต. ประกาศ จึงไม่สามารถประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมในตลาดทุน

6. ถึงแม้การจัดทำ TOR โครงการรถไฟเชื่อม 3 สนามบิน ที่แถมที่ดินมักกะสัน 150 ไร่ มิใช่ธุรกรรมในตลาดทุนโดยตรง ...

แต่ก็เป็นโครงการสาธารณะ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจที่รัฐเป็นเจ้าของ 100% จึงเป็นผลประโยชน์ของประชาชนทั้งประเทศ

และเนื่องจากผู้ที่แสดงความสนใจเข้าร่วมประมูลเกือบทั้งหมด เป็นบริษัทในตลาดทุน ไม่ว่าในประเทศไทยหรือในต่างประะทศ ...

กรณีนี้จึงย่อมถือเป็นธุรกรรมในตลาดทุนโดยอ้อม

7. การที่ สกพอ. จัดทำ TOR ทั้งที่รู้ว่ามีบริษัทวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ที่ ก.ล.ต. พิจารณามาตรฐานการทำงานรอบคอบ และขึ้นทะเบียนให้ตวามเห็นชอบไว้แล้ว แต่เลือกที่จะไม่ใช้?

กลับเลือกใช้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ...

ซึ่งมิใช่ผู้มีวิชาชีพด้านนี้ และมิได้ผ่านการพิจารณามาตรฐานวิชาชีพด้านนี้โดยองค์กรใด ...

จึงอาจเข้าข่ายเป็นการเลี่ยงปฏิบัติ เพื่อมิให้มูลค่าที่แท้จริงของที่ดิน 150 ไร่ปรากฏ หรือไม่?

จึงอาจจะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ฝ่าฝืนมาตรา 157 แห่งประมวลกฎหมายอาญา หรือไม่?"

 

First posted: 8 สิงหาคม 2561 | 18:05