Social media
สำนักข่าว 4 ภาษา    Thai | English | Chinese | THAI Overseas
0
Home / Thai Tribune Forum / ข้าราชการอ้างไม่รู้กฏหมาย, ผิดวินัย
ฝากถึงข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่ 'จะอ้างว่าไม่รู้กฎหมาย-ละเลยการปฏิบัติหน้าที่'ไม่ได้!!โดย ชุมชนคนท้องถิ่น
ฝากถึงข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่ 'จะอ้างว่าไม่รู้กฎหมาย-ละเลยการปฏิบัติหน้าที่'ไม่ได้!!โดย ชุมชนคนท้องถิ่น
Last updated: 16 พฤษภาคม 2562 | 18:47
การเป็นข้าราชการ ก็เสมือนเป็นนักกฎหมายไปในตัว เพราะตั้งแต่บรรจุแต่งตั้งเข้ามา ก็แต่งตั้งตามกฎหมาย มีอำนาจหน้าที่ ก็ตามกฎหมายบัญญัติ ให้ได้รับเงินเดือนก็ตามกฎหมายกำหนด หากจะอ้างว่า "ไม่รู้...ไม่เคยทำ...ทำไม่เป็น...ฯลฯ" ย่อมเอามาเป็นข้ออ้างไม่ได้ ดังนั้น ผู้มีอำนาจหน้าที่ ถ้าไม่รู้ ก็ต้องขวนขวายศึกษาให้รู้ งานในหน้าที่ต้องเชี่ยวชาญ ให้คุ้มกับเงินภาษีประชาชนที่ประชาชนจ่ายให้มาทำงาน

เว็บไซต์ชุมชนคนท้องถิ่นได้โพสต์ข้อความ ฝากถึงข้าราชการ : ข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่ "จะอ้างว่าไม่รู้กฎหมาย-ละเลยการปฏิบัติหน้าที่" ไม่ได้!! โดยให้ทรรศนะไว้ว่า การเป็นข้าราชการ ก็เสมือนเป็นนักกฎหมายไปในตัว เพราะตั้งแต่บรรจุแต่งตั้งเข้ามา ก็แต่งตั้งตามกฎหมาย มีอำนาจหน้าที่ ก็ตามกฎหมายบัญญัติ ให้ได้รับเงินเดือนก็ตามกฎหมายกำหนด หากจะอ้างว่า "ไม่รู้...ไม่เคยทำ...ทำไม่เป็น...ฯลฯ" ย่อมเอามาเป็นข้ออ้างไม่ได้ ดังนั้น ผู้มีอำนาจหน้าที่ ถ้าไม่รู้ ก็ต้องขวนขวายศึกษาให้รู้ งานในหน้าที่ต้องเชี่ยวชาญ ให้คุ้มกับเงินภาษีประชาชนที่ประชาชนจ่ายให้มาทำงาน

พร้อมทั้งยกหลักฐานเอกสารของราชการเมื่อ 65 ปีที่แล้ว เป็นหนังสือเวียนจากรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เรื่องข้าราชการอ้างไม่รู้กฏหมายและระเบียบแบบแผนในหน้าที่ ซึ่งมีเนื้อความว่า

"มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 29 มีนาคม 2497 ได้พิจารณาเห็นว่าข้าราชการแต่ละคนย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบตามตำแหน่งหน้าที่ของตน หากได้ปฎิบัติงานในหน้าที่ก็ดีหรือละเว้นมิได้ปฏิบัติก็ดี เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการแล้ว จะอ้างว่าไม่รู้กฏหมายหรือระเบียบแบบแผนข้อบังคับของทางราชการมิได้

จึงได้ลงมติว่า ข้าราชการผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง จะอ้างว่าไม่รู้กฏหมายหรือระเบียบแบบแผนข้อบังคับอันตนจะต้องปฏิบัติ และอยู่ในหน้าที่ของตนมิได้ การที่ข้าราชการปฏิบัติงานไม่ชอบด้วยกกฏหมายระเบียบแบบแผนก็ดี หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฏหมายและระเบียบแบบแผนกำหนดก็ดี ให้ถือว่าเป็นการผิดวินัย หรือหย่อนสมรรถนภาพ แล้วแต่กรณี และให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาโทษตามควรแก่กรณีต่อไป

จึงขอยืนยันมา 

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

หลวงชำนาญอักษร เลขาธิการคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร"

First posted: 16 พฤษภาคม 2562 | 18:47