Social media
สำนักข่าว 4 ภาษา    Thai | English | Chinese | THAI Overseas
0
Home / Thai Tribune Forum / มูลนิธิไทยทริบูน, สื่อสาธารณะอิสระไทยทริบูน, อุดมการณ์ นโยบาย แนวทางในภาวะวิกฤต, พงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร
คำประกาศอุดมการณ์ นโยบาย และเป้าหมายของมูลนิธิไทยทริบูนและสื่อสาธารณะอิสระไทยทริบูนเพื่อรองรับภาวะวิกฤตฯ 'News and Informations that Peoples Should be Informed'
คำประกาศอุดมการณ์ นโยบาย และเป้าหมายของมูลนิธิไทยทริบูนและสื่อสาธารณะอิสระไทยทริบูนเพื่อรองรับภาวะวิกฤตฯ 'News and Informations that Peoples Should be Informed'
นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร ประธานมูลนิธิไทยทริบูน
Last updated: 8 กันยายน 2563 | 15:23
ขออนุญาต เรียนทุกท่านที่ช่วยเหลือสนับสนุน นโยบาย และเป้าหมาย อุดมการณ์ของมูลนิธิ ไทยทริบูน Thaitribune ที่จะนำ แนวนโยบายการทำงาน ของกองบรรณาธิการสำนักข่าว สื่อสาธารณอิสระ Thaitribune.org  มูลนิธิ ไทยทริบูน เพื่อรองรับห้วงภาวะวิกฤตฯ ซึ่งได้วางไว้เมื่อวันที่  6  มกราคม  2563        

เพื่อความเข้าใจและขอคำปรึกษาแนะนำว่าควรจะต้องแก้ไข เพิ่มเติมและปฎิบัติตน อย่างไร หรือไม่ เพื่อให้สำนักข่าว Thaitribune ทำงานสื่อสาธารณะได้อย่างมีอิสระ และมีประสิทธิภาพ เป็นที่น่าพอใจต่อไปได้

ด้วยจิตคารวะและขอบพระคุณ

นาย พงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร

ประธานมูลนิธิไทยทริบูน 

------------------------------          

             ประธาน มูลนิธิ ไทยทริบูนคนแรก คือ ท่าน พลตำรวจเอก วศิษฐ์ เดชกุญชร ได้วาง อุดมการณ์ และ นโยบายการทำงานของ สื่อสาธารณะ อิสระ Thaitribune ไว้ชัดเจนว่า 

   ......" นโยบายของ  THAITRIBUNE คือเป็นสุชนสโมสร ของคนทำงานการสื่อสาร เพื่อทำสำนักข่าว “News and Informations that Peoples Should be Informed”

         เพื่อเป็นสำนักข่าว ที่ทำงานสร้างความเข้าใจ ถูกถ้วนให้ได้มากที่สุด THAITRIBUNE จะต้องหลีกเลี่ยงไม่เป็น cooperate  หรือ media Partnership กับ เว็บไซต์  ที่จะเป็นเครื่องมือทางธุรกิจของระบบทุนนิยมผูกขาด หลอกลวง แอบแฝง       

         และหรือ Digital Tech.   ที่จะเป็นอันตรายสร้างความเหลื่อมล้ำ, ก่อภัยสงคราม, ก่อความขัดแย้ง, แบ่งแยก , กีดกัน เหยียดหยาม ต่อ สีผิว ชนเผ่า และเผ่าพันธ์มนุษยชาติ โดยเฉพาะต่อ ประเทศ ไทย ต่อภูมิภาค และต่อผู้ที่ด้อยโอกาสความเป็นมนุษย์ จากการเกิด ในสภาพภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมที่แตกต่าง “.....

       ดังนั้น แนวนโยบายการทำงาน ของกองบรรณาธิการสำนักข่าว สื่อสาธารณอิสระ Thaitribune.org  มูลนิธิ ไทยทริบูน เพื่อรองรับห้วงภาวะวิกฤตการณ์ จึงมีหลักการดังนี้

      1 / พยายามเลือกใช้ข่าว,บทความ, ความเห็น, ข้อมูลงานวิจัย, งานวิชาการ, วิทยานิพนธ์ และ การประชุม สัมมนา Forum ของสำนักงาน และองค์กรหลัก ของ กลุ่มพันธมิตรThaitribune

        โดยที่เนื้อหาเหมาะสมกับนโยบายหลักของ  มูลนิธิ ไทยทริบูน ซึ่งเป็นองค์กร พัฒนาสังคมมนุษย์( Non profit Foundation )  

     2/ งานหลักงานหนึ่งของมูลนิธิ ไทยทริบูน  คือ ผลิตสื่อสาธารณอิสระไทยทริบูน  3 ภาษา ไทย จีน อังกฤษ ( w.w.w. Thaitribune.org )        

      3/ เว็บไซต์ 3 ภาษา Thaitribune มีนโยบายและเป้าหมายเป็น Platform Big Data ของ ประเทศไทยนำเสนอTruth  in Facts รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง  บทความ ความเห็น งานวิจัย Forum ขององค์กร รัฐ เอกชน สื่อต่างๆ มา นำเสนอใน Multi Social Media เพื่อช่วยเผยแพร่ ให้ คนไทย และองค์กรของไทยทั้งรัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงานอยู่ในต่างประเทศ ทั่วโลก ได้รับสารนิเทศ  ข่าวสารข้อมูล ความรู้ ข้อเท็จจริง ที่ถูกถ้วน ครบมุม ครบด้าน

       เช่นเดียวกัน ชาวต่างประเทศ และองค์กรของรัฐและเอกชน ต่างประเทศทั่วโลกก็จะได้เข้าใจ ข่าวสาร ความรู้ ข้อมูล ข้อเท็จจริง วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์สังคม บริบททางการเมือง  ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ได้ถูกต้องตามความเป็นจริง มากยิ่งขึ้น

     4 /  โลกSocial Multimedia ที่ พรมแดนไม่สามารกีดกั้น ข่าวสารได้ในปัจจุบัน เวบไซต์ 3 ภาษา ของThaitribune เช่นเดียวกัน ก็จะเป็นแหล่ง สารนิเทศ ที่คนไทย องค์กรของไทยทั้งรัฐและเอกชนก็จะได้รู้ และเข้าใจ สารนิเทศข่าวสาร ข้อมูล ข้อเท็จจริง บริบทผลประโยชน์ ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สงคราม ความขัดแย้ง ที่มีอยู่ทั่วไป ทั้งสงคราม จริง, สงคราม Proxy War  รวมทั้งสงคราม โฆษณา ชวนเชื่อที่มีผลกระทบต่อ ประเทศไทย ทั้งสิ้น

         โดยเฉพาะ ในสภาพปัจจุบัน ที่ ทั้งโลกและสังคมประเทศไทยเอง มีความแปลกแยกมาก และยังจะคงสภาพ เหวี่ยงไปเหวี่ยงมา เพื่อปรับระดับสภาพ ให้ "ไปและอยู่ด้วยกันได้ “ อีก 2-3 ปี ข้างหน้า

          ที่สำคัญ การเมืองภายในประเทศ ของมหาอำนาจทุนนิยม สหปาลีรัฐ อเมริกาภายหลังผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ ปลายปีนี้2020   ว่าจะเป็นพรรคการเมือง พรรคใด ระหว่างพรรค Replublican หรือ Democrat

           ต้องรอดูผลว่าการเมืองภายในประเทศ สหรัฐ ที่มีผลต่อการเมืองโลกจะรัดหรือคลายตัว ออกไปในรูปใด กว่าจะเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น ก็ต้องรอไปถึง กลางเทอม ของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐสมัยต่อไปปี 2024

       5/ ในห้วง สภาวะและสถานะการณ์ สภาพของการทำงานสื่อขณะนี้ จึงขอย้ำแนวทางปฏิบัติงานของสื่อสาธารณะ ไทยทริบูน ที่พวกเรา ยืนหยัด  ประคับประคองฝ่าฟันวิกฤตร่วมช่วยด้วยกันทำงานเพื่อยืนยันความเป็น"สื่อสาธารณอิสระ"ของไทยทริบูน ตั้งแต่ เริ่มต้นก่อตั้ง เป็นกองทุนสื่อสาธารณอิสระ ไทยทริบูนเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2526  จนมาเป็น มูลนิธิ ไทยทริบูน

          นี่คือปณิธานที่สืบสานต่อจากประธานมูลนิธิ ไทยทริบูนคนแรก คือ ท่าน พลตำรวจเอก วศิษฐ์ เดชกุญชร ได้วาง อุดมการณ์ และ นโยบายการทำงานของ สื่อสาธารณะอิสระThaitribune ไว้ชัดเจนว่า

          " นโยบายของ  THAITRIBUNE คือเป็นสุชนสโมสร ของคนทำงานการสื่อสาร เพื่อทำสำนักข่าว “News and Informations that Peoples Should be Informed”

         เพื่อเป็นสำนักข่าว ที่ทำงานสร้างความเข้าใจ ถูกถ้วนให้ได้มากที่สุด THAITRIBUNE จะต้องหลีกเลี่ยงไม่เป็น cooperate  หรือ media Partnership กับ เว็บไซต์  ที่จะเป็นเครื่องมือทางธุรกิจของระบบทุนนิยมผูกขาด หลอกลวง แอบแฝง   

         และหรือ Digital Tech.   ที่จะเป็นอันตรายสร้างความเหลื่อมล้ำก่อภัยสงครามก่อความขัดแย้งแบ่งแยก กีดกัน เหยียดหยาม ต่อ สีผิว ชนเผ่า และเผ่าพันธ์มนุษยชาติ โดยเฉพาะต่อ ประเทศ ไทย ต่อภูมิภาค และต่อผู้ที่ด้อยโอกาสความเป็นมนุษย์ จากการเกิด ในสภาพภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมที่แตกต่าง “.....

 

First posted: 3 กันยายน 2563 | 12:22