Social media
สำนักข่าว 4 ภาษา    Thai | English | Chinese | THAI Overseas
0
Home / คอลัมน์หนังสือ / จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท, นักเขียนซีไรต์2560, รวมเรื่องสั้นสิงโตนอกคอก
รวมเรื่องสั้นสิงโตนอกคอก ของ จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุทได้รับรางวัลซีไรต์ 2560
รวมเรื่องสั้นสิงโตนอกคอก ของ จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุทได้รับรางวัลซีไรต์ 2560
Last updated: 6 ธันวาคม 2560 | 22:26
รวมเรื่องสั้นสิงโตนอกคอกของนักเขียนหญิง จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท ชนะรางวัลซีไรต์ประจำปี 2560 ในฐานะวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน เรื่องสั้นทั้ง 9 เรื่องมีความหลากหลายแต่ธีมหลักคือตั้งคำถามและวิพากษ์ความเป็นมนุษย์ อำนาจนิยม มายาคติในสังคมที่ท้าทายความคิด

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ได้มีประกาศของคณะกรรมการตัดสินรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน(ซีไรต์)ประจำปีพุทธศักราช 2560 ซึ่งประกอบด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กุสุมา รักษมณีเป็นประธานฯ และคณะกรรมการตัดสินได้แก่นางกนกวลี กันไทยราษฎร์,นายเฉลิมศักดิ์ แหงนงาม,รองศาสตราจารย์ ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร, นายนิรันศักดิ์ บุญจันทร์,รองศาสตราจารย์ ดร.สรณัฐ ไตลังคะและนายอัศศิริ ธรรมโชติ

ในคำประกาศได้ระบุว่า "คณะกรรมการตัดสินรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจำปีพุทธศักราช 2560 ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า

รวมเรื่องสั้น สิงโตนอกคอก ของ จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท ซึ่งประกอบด้วยเรื่องสั้นจำนวน 9 เรื่อง มีเนื้อหาหลากหลาย ที่ตั้งคำถามและวิพากษ์ความเป็นมนุษย์ อำนาจนิยม มายาคติของความรู้และความเชื่อในสังคม ท้าทายความคิดของผู้อ่าน ทำให้ย้อนกลับมาใคร่ครวญถึงสังคมที่เราอยู่ในปัจจุบัน ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติและสังคมโลก 

ด้านกลวิธีใช้การเล่าเรื่องแบบอุปมานิทัศน์ (Allegory) ที่มีโครงสร้างของเรื่องซ้อนกันหลายชั้นอย่างสัมพันธ์กัน โดยเชื่อมโยงตัวบทอื่นๆ เช่น ตำนานและเรื่องเล่าที่ผู้อ่านคุ้นเคย การสร้างตัวละครและฉากที่ไม่อยู่ในบริบทสังคมไทยเป็นการข้ามพรมแดนของการเล่าเรื่องไปสู่ความเป็นสากล ผู้เขียนใช้ภาษาในการเล่าเรื่องอย่างเรียบง่ายทว่าลุ่มลึกและคมคาย

คณะกรรมการตัดสินรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจำปีพุทธศักราช 2560 จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้รวมเรื่องสั้น สิงโตนอกคอก ของ จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจำปีพุทธศักราช 2560"

วรรณกรรมรวมเรื่องสั้น สิงโตนอกคอก ของจิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท ที่ได้รับรางวัลซีไรต์ 2560 พิมพ์โดยแพรวสำนักพิมพ์

ประวัติของนักเขียนซีไรต์ จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท เกิดวันที่ 18 กันยายน 2535 ซึ่งเป็นวันเกิดวันและเดือนเดียวกับ แลนซ์ อาร์มสตรอง นักแข่งจักรยานชาวอเมริกัน และ เกรทา การ์โบ นักแสดงชาวสวีเดน ในยุคหนังเงียบของฮอลลีวูด

จิดานันท์ เกิดที่กรุงเทพ และใช้ชีวิตวัยเด็กที่ปากน้ำ สมุทรปราการ เป็นลูกสาวคนที่สีของครอบครัวชาวจีน โดยมีพี่สาวสามคน พ่อแม่ประกอบอาชีพค้าขายของและจะกวดขันให้เรียนหนังสือตลอด

เธอย้ายถิ่นฐานบ้านช่องไปอยู่ในหลายจังหวัด เมื่ออายุสิบสองปี ได้ย้ายจากบ้านเกิดไปอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มต้นใช้ชีวิตวัยรุ่นที่นั่น หลังจากนั้นก็ย้ายบ้านอีกหลายครั้งจนเธอนับไม่ถูกว่ากี่ครั้ง

สำหรับกำเนิดรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (รางวัลซีไรต์) ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2522 โดยความคิดริเริ่มจากฝ่ายบริหารโรงแรมโอเรียนเต็ลในขณะนั้น และได้รับความร่วมมือด้วยดีจากอีกหลายองค์กร เป็นต้นว่า กลุ่มอิตัลไทย บริษัทการบินไทย จำกัด ในเวลาต่อมา ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และผู้สนับสนุนรายอื่นๆ ก็ได้ทะยอยเข้าร่วมให้การสนับสนุน 

รางวัลซีไรต์’ มีความมุ่งหมายเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเชิดชูนักเขียนใน กลุ่มประเทศอาเซียน จาก ๕ ประเทศแรกเริ่ม ได้แก่ อินโดนีเซียน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์ และไทย ต่อมา อีก ๕ ประเทศได้ทะยอยเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนเพิ่มเติม ได้แก่ บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา รางวัลซีไรต์’ ก็ได้มอบรางวัลให้แก่ทุกประเทศสมาชิกนับตั้งแต่ พ.ศ. 2542  เป็นต้นมา อย่างไรก็ตาม  จากสถานการณ์ภายในประเทศ พม่าได้งดส่งผู้เข้ารับรางวัลมานับแต่ พ.ศ. 2544    

รางวัลซีไรต์’ จัดเป็นรางวัลเดียวในโลกที่มอบรางวัลทางวรรณกรรมให้แก่นักเขียนจากหลากหลายประเทศภายในภูมิภาค  เป็นรางวัลที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและยกย่องในแวดวงวรรณกรรมทั่วโลก อีกทั้งยังเป็นรางวัลที่สร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิที่สง่างามให้แก่ประเทศไทย  ในฐานะประเทศเจ้าภาพผู้ก่อตั้งรางวัลนี้ด้วย 

First posted: 6 ธันวาคม 2560 | 21:40