Social media
สำนักข่าว 4 ภาษา    Thai | English | Chinese | THAI Overseas
0
Home / กฎหมาย / covid19, coronavirus, โคโรนาสายพันธุ์ใหม่, เชื้อไวรัส, ศฮฉ, ควบตุม, เคอร์ฟิว
เปิดกฏหมาย ข้อบังคับ 4 ฉบับ ภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน2548 คุม โควิด-19
เปิดกฏหมาย ข้อบังคับ 4 ฉบับ ภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน2548 คุม โควิด-19
Last updated: 25 มีนาคม 2563 | 17:06
แถลงการณ์นายกรัฐมนตรี ประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เมื่อ14.45 น. วันที่ 25 มี.ค. เพื่อมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 26 มี.ค.เป็นต้นไป สาระสำคัญของประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 2548 ทั่วราชอาณาจักร แก้ #โควิด19 คือการ #ยึดอำนาจปกติ ของรัฐมนตรีบางกระทรวงมาสั่งการเอง รวมอำนาจทั้งหมด ตั้ง #ศอฉ.ให้ปลัดกระทรวงเป็นหัวหน้าดูแลด้านต่างๆ ยืนยันไม่มีการปิดร้านค้าจำเป็น

- นายกฯ เป็นประธาน

- ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
ด้านสาธารณสุข

- ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
ด้านการสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าๆ กทม.

- ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้าน
การควบคุมสินค้าและเวชภัณฑ์

- ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์
ฉุกเฉินด้านการต่างประเทศและการคุ้มครองช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ

- ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้าน
ความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภทการปฏิบัติของทหารและตำรวจ

 

โดยกฎหมายแนบมาพร้อมกับ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ประกอบด้วย

- ประกาศโอนอำนาจหน้าที่

- คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4-2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนกงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน

- คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 5-2563 เรื่อง จัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ

- ข้อกำหนดในการบริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ

First posted: 25 มีนาคม 2563 | 16:24