Social media
สำนักข่าว 4 ภาษา    Thai | English | Chinese | THAI Overseas
0
Home / คอร์รัปชั่น / ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งการเมือง, ยกฟ้องทักษิณ ชินวัตรคดี TPI
ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำพิพากษาศาลฎีกาฯยกฟ้อง'ทักษิณ ชินวัตร' คดีแผนฟื้นฟูทีพีไอ
ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำพิพากษาศาลฎีกาฯยกฟ้อง'ทักษิณ ชินวัตร' คดีแผนฟื้นฟูทีพีไอ
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองพิพากษายกฟ้องทักษิณ ชินวัตร คดีสั่งคลังฟื้นฟู TPI
Last updated: 6 ธันวาคม 2561 | 20:22
ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ยกฟ้องนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีคดีสั่งกระทรวงการคลังบริหารแผนฟื้นฟูกิจการ TPI ไม่มีเจตนาพิเศษ โจทก์ฟ้องข้อกล่าวหายังไกลเกินเหตุ ไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอ

4 ธันวาคม 2561- เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ คดีหมายเลขดำที่ อม. ๔๐/๒๕๖๑ คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๑๔๔/๒๕๖๑ ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โจทก์ นายทักษิณ หรือพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร จำเลย ซึ่งคดีนี้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 มีคำพิพากษาด้วยมติเสียงข้างมาก เห็นว่าการที่นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ไม่ทักท้วงกรณีกระทรวงการคลังเข้าเป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการบริษัททีพีไอ ไม่ได้มีเจตนาพิเศษที่จะแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือเพื่อผู้อื่นในการเสนอชื่อคณะกรรมการบริหารแผน 5 คนใหม่ และข้อกล่าวหาที่โจทก์ฟ้องยังไกลเกินกว่าเหตุ ไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอรับฟังได้ว่าจำเลยกระทำผิดตามมาตรา 157 ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือโดยทุจริตฯ จึงพิพากษายกฟ้อง

สำหรับสาระสำคัญตอนสุดท้ายของคำพิพากษาตามที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 4 ธ.ค.2561 ในกรณีไม่พบทักษิณได้รับประโยชน์จากขายหุ้นเพิ่มทุน มีดังนี้ว่า "ส่วนข้อเท็จจริงที่ว่าเมื่อคณะผู้บริหารแผนเข้าไปดำเนินการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้แล้วมีการขายหุ้น เพิ่มทุนของทีพีไอในราคา 3.30 บาท โดยไม่เปิดขายให้แก่บุคคลทั่วไปหรือขายให้แก่ นายประชัยที่เสนอซื้อ ในราคา 5.50 บาท ปัญหาในข้อนี้ นายประชัย นำขึ้นสู่ศาลจนคดีถึงที่สุดแล้วโดยศาลฎีกามีคำพิพากษาว่า การขายหุ้นเป็นไปตามแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้เป็นการขายที่ชอบตามแผนฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ ประกอบกับราคาหุ้น 3.30 บาท ได้มีการคำนวณตามหลักมาตรฐานสากลของราคาหุ้นเมื่อมีการเพิ่มทุน อีกทั้งข้อที่โจทก์อ้างว่า กระทรวงการคลังเอื้อประโยชน์ให้แก่บริวารของกระทรวงการคลังในลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อนด้วยการขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่กองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ (ก.บ.ข.) กองทุนวายุภักษ์ 1 ธนาคารออมสิน และบริษัท การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริวารของกระทรวงการคลัง นั้น

เห็นว่า การขายหุ้นเพิ่มทุนเป็นอำนาจของผู้บริหารแผนที่กระทำไปตามแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ซึ่งศาลล้มละลายกลาง ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว และเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภายหลังกระทรวงการคลังเข้าเป็นผู้บริหารแผน ของทีพีไอ โดยไม่ปรากฏว่าจำเลยได้เข้าไปเกี่ยวข้อง รู้เห็นหรือได้รับผลประโยชน์จากการซื้อขายหุ้นด้วย แต่อย่างใด กิจการดังกล่าวเป็นองค์กรมหาชนมีคณะกรรมการบริหารแยกต่างหากจากกระทรวงการคลัง ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้รับผลประโยชน์หากองค์กรดังกล่าวรับซื้อหุ้นเพิ่มทุนของทีพีไอไว้ อีกทั้งการขายหุ้น เพิ่มทุนให้แก่กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนวายุภักษ์ 1 ธนาคารออมสิน และบริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นองค์กรมหาชนหรือรัฐวิสาหกิจ ทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้องย่อมเล็งเห็นแต่แรกได้ว่าหน่วยงานดังกล่าวซึ่งกระทรวงการคลังกำกับดูแลอยู่มีศักยภาพ ทางการเงินที่มั่นคงเพียงพอที่สามารถช่วยสนับสนุนให้กิจการของทีพีไอสามารถฟื้นฟูกิจการได้ ซึ่งจะทำให้ กิจการของทีพีไออันเป็นกิจการพลังงานที่สำคัญและเกี่ยวเนื่องโดยตรงต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ของประเทศไม่ตกไปอยู่ในการถือครองของต่างชาติ ด้วยเหตุนี้ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงเห็นพ้องต้องกัน ให้กระทรวงการคลังเข้าเป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการของทีพีไอ หากการบริหารแผนของคณะบุคคล ซึ่งกระทรวงการคลังเห็นชอบก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใด ก็เป็นเรื่องภายหลัง คณะผู้บริหารแผน ดังกล่าวจะต้องรับผิดในทางอาญาหรือทางแพ่งหรือไม่นั้น เป็นเรื่องที่จะต้องว่ากล่าวกันต่อไป ซึ่งไม่เกี่ยวกับจำเลย ไม่มีพฤติการณ์ที่พอรับฟังได้ว่าการกระทำของจำเลยมีเจตนาพิเศษประสงค์ต่อผล เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น

เมื่อได้วินิจฉัยเช่นนี้แล้ว องค์คณะผู้พิพากษาเสียงข้างมากเห็นว่า ข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าจำเลยเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิด ความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต อันเป็นความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157  พิพากษายกฟ้อง

First posted: 6 ธันวาคม 2561 | 20:22